Komerčné DVB-T vysielanie začne na konci roku 2009

24.09.2009, Tlačová správa

     Podľa právoplatných povolení na prenos televíznej programovej služby v štandarde DVB-T, ktoré Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal spoločnosti Towercom, a.s., je držiteľ povolení povinný uviesť sieť 1. multiplexu do komerčnej prevádzky 31.12.2009 a signál v tom čase pokryje 79,7 % obyvateľstva. K 31.3.2010 bude pokrytie 89,4 % obyvateľstva Slovenskej republiky. Druhý multiplex a verejnoprávny multiplex budú v komerčnej prevádzke 30.6.2010. Držiteľ povolení zabezpečí podporu štátnej informačnej kampani a pred spustením siete do komerčnej prevádzky spustí komunikačno-produktovú kampaň. Povolenia nadobudli právoplatnosť 23. septembra 2009.
     Držiteľ povolenia pred termínom uvedenia siete prvého multiplexu do komerčnej prevádzky spustí informačno-produktovú kampaň, ktorej cieľom bude poskytnúť informácie o termínoch spustenia digitálneho, vypnutia analógového televízneho terestriálneho vysielania, o konkrétnej ponuke set - top boxov, miestach ich distribúcie a zaväzuje sa podporovať záujem verejnosti o rýchly prechod z analógového televízneho terestriálneho vysielania na digitálne televízne terestriálne vysielanie. Towercom, a.s. počas prechodu na digitálne televízne terestriálne vysielanie umožní v prípade straty príjmu signálu alternatívny príjem televízneho vysielania pre všetkých koncových užívateľov na dotknutom území prostredníctvom satelitnej služby až do úplného vypnutia analógového televízneho terestriálneho vysielania. K 31.12.2012 poskytne minimálne tieto služby: EPG (elektronický programový sprievodca), MHP (e-government, on-line nakupovanie), OTA SW aktualizácia. Towercom, a.s. je povinný uhradiť jednorazovú úhradu za vymedzenie frekvencií pre 1. multiplex 600 200 eur, za 2. multiplex 2 000 200 eur a za verejnoprávny multiplex 1 000 200 eur do 14 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutí (povolení).
     Dňa 9. septembra 2009 TÚ SR vydal 35 povolení spoločnosti Towercom, a.s., ktorá je víťazom výberových konaní na prevádzkovateľa digitálneho terestriálneho televízneho vysielania (DVB-T). Súčasťou povolení sú relevantné údaje a informácie obsiahnuté vo víťaznej ponuke, ktoré na seba ako záväzky prevzal víťaz výberových konaní. Právoplatné povolenia sú zverejnené na internete - http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=1431  
     Dňa 14. mája 2009 TÚ SR zverejnil vo svojom vestníku, v jednom celoštátnom denníku (SME) a na internete dve výzvy na predkladanie ponúk do výberových konaní. Výzvami sa začali dve výberové konania na pridelenie frekvencií: 1. pre prevádzkovateľa prvých dvoch multiplexov, 2. pre prevádzkovateľa verejnoprávneho multiplexu digitálneho televízneho terestriálneho vysielania (DVB-T). V stanovenom termíne predložili ponuky do oboch výberových konaní traja záujemcovia: TELECOM CORP., a.s., Towercom, a.s. a Valtech Communications Inc. TÚ SR odovzdal neotvorené ponuky výberovej komisii, ktorej členov vymenoval predseda TÚ SR. Výberová komisia vylúčila spoločnosť Valtech Communications Inc. z dôvodu nesplnenia záväznej požiadavky uvedenej vo výzvach a určila poradie uchádzačov, podľa ktorého je víťazom Towercom, a.s. Stanovené poradie je podľa zákona pre úrad záväzné. Tento postup a kritériá výberu v oboch výberových konaniach vychádzajú zo zákona o elektronických komunikáciách a zákona o digitálnom vysielaní.
     DVB-T najneskôr v roku 2012 úplne nahradí doterajšie analógové televízne vysielanie. K prechodu z analógového na digitálne vysielanie prebieha informačná kampaň, ktorej realizácia je v kompetencii Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.