Komisia začína vyberať spomedzi uchádzačov o realizáciu digitálneho vysielania

09.06.2004, Tlačová správa
V stredu 9.6. 2004 výberová komisia za účasti uchádzačov otvorila obálky so žiadosťami o pridelenie frekvencií na pozemské digitálne vysielanie v rámci pilotného projektu zavádzania digitálneho vysielania na Slovensku. Telekomunikačný úrad SR zverejní výsledok výberového konania až po oznámení výsledku uchádzačom. Členmi komisie sú zástupcovia Slovenskej technickej univerzity, Rady pre vysielanie a retransmisiu, Ministerstva obrany SR, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a TÚ SR. Osobné údaje členov výberovej komisie sú chránené zákonom o ochrane osobných údajov.

Na základe výziev na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencie na pozemské digitálne vysielanie, ktoré zverejnil Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) v stanovenom termíne žiadosti podali: Slovak Telecom, a.s., Rádiokomunikácie, o.z, TELECOM CORP., s.r.o., SATRO s.r.o., satelitné televízne rozvody, AWARD development, a.s. (Slovak Digital Group, a.s. podľa rozhodnutia jediného akcionára z 27.5.2004). Uvedení záujemcovia podali žiadosti o kanál 59 Banská Bystrica, Zvolen aj kanál 44 Košice, Prešov.

Telekomunikačný úrad SR môže udeliť len jedno povolenie pre lokalitu Banská Bystrica, Zvolen a jedno povolenie pre lokalitu Košice, Prešov, a preto je potrebné uskutočniť výberové konanie.

Na vyhodnotenie žiadostí úrad zriadil výberovú komisiu, ktorá má päť členov. Členov výberovej komisie vymenoval v zmysle zákona o elektronických komunikáciách predseda úradu. Výberová komisia vyhodnotí žiadosti podľa kritérií uvedených vo výzve na výberové konanie a určí poradie účastníkov výberového konania, o čom vyhotoví správu. Úrad je pri prideľovaní frekvencií viazaný poradím určeným výberovou komisiou. Účastníka výberového konania, ktorého žiadosť nespĺňa požiadavky uvedené vo výzve, komisia vylúči z výberového konania, pričom mu v písomnom oznámení uvedie dôvody vylúčenia. Neúspešným žiadateľom úrad oznámi výsledok výberového konania písomne spolu s uvedením dôvodov. Správa spolu s ostatnou dokumentáciou je podkladom na začatie konania úradu o pridelení frekvencií s úspešnými žiadateľmi. Úspešným účastníkom výberového konania úrad vydá povolenie najneskôr do štyroch týždňov po vyhodnotení a určení poradia účastníkov výberového konania.

V Bratislave 9. júna 2004.