Konsolidácia a zlepšenie portálov RÚ

Názov a sídlo prijímateľa: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, P.O. Box 40, 828 55 Bratislava 24

Názov projektu: Konsolidácia a zlepšenie portálov RÚ

Kód ITMS2014+ projektu: 311071BML1

Miesto realizácie projektu: Celé územie Slovenskej republiky

Trvanie projektu: 03/2023 – 11/2023

Celkový rozpočet: 853 498,08 EUR

Spôsob financovania: nenávratná dotácia z fondov EÚ – Európsky fond regionálneho rozvoja
 
Stručný popis projektu:
 
Cieľom projektu je dosiahnuť zmenu aktuálne zastaraných webových portálov UPREKaPS, ktorej výsledkom budú sídla vybudované na moderných a bezpečných technológiách, spĺňajúce požiadavky ako legislatívne, tak aj štandardizačné, s centralizovanou správou systémov, s jednoduchou správou obsahu atď. tak, aby splnilo všetky požiadavky na nové riešenie popísané v tomto zadaní a zároveň svojou implementáciou odstránilo alebo vyriešilo existujúce problematické oblasti, pričom nesmie dôjsť k strate dát, obsiahnutých v existujúcich systémových. Konkrétne sa jedná o nasledovné štyri webové portály: • https://www.teleoff.gov.sk/ • http://porovnavacinternetu.sk/ • https://www.meracinternetu.sk/sk/map • https://www.portal60ghz.sk/sk


Hlavné prínosy projektu:
 • zlepšenie poskytovaných služieb
• Zvýšenie prívetivosti
• Zjednodušenie práce
• Zvýšenie využívania služieb
• Zvýšenie spokojnosti návštevníkov s riešením potrieb v rámci životnej situácie
 • Zjednodušenie životných situácií pre koncových používateľov
• Dosiahnutie vyššej návštevnosti
• Sprístupnenie otvorených aplikačných rozhraní pri najpočetnejších koncových službách
• Podpora hendikepovaných osôb ako slepých a iné minoritné skupiny
• Jednotné prihlasovanie, SSO
• Zlepšenie webov
• Zvýšenie používateľskej prívetivosti koncových služieb a webov za pomoci ID-SK
• Zjednotenie UX a UI dizajnu v súlade s ID-SK
• Zjednotiť správu systémov do jedného redakčného systému
• Zjednotiť infraštruktúru
• Zvýšenie spokojnosti s riešením potrieb v rámci životnej situácie
• splnenie zákonných povinností
• Informácia o používaní cookies
• Zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť, dnes nie je riešené s dodávateľmi.
• zlepšenie riadenia pre webové sídla
• Integrovaná analytika na webovom sídle umožňujúca sledovať užívateľov na sídle, čas strávený na stránke a podstránkach, užívateľskú cestu, ... (napr. Google analytics)
• Vytvorenie interných expertných kapacít
• Zavedenie manažmentu spokojnosti a sledovanie spätnej väzby od koncových používateľov
• Vytvorenie kompetencie a kapacít agilne a flexibilne riešiť implementáciu, vylepšovanie/zjednodušovanie, nasadenie a správu elektronických služieb v rámci rezortných ISVS
 
Projekt je navrhnutý s dobou trvania hlavných aktivít na 9 mesiacov.