Kontrola cien služieb "káblovej televízie" v spoločnosti SCC

04.12.2002, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vykonal na základe podnetov od občanov cenovú kontrolu v spoločnosti Slovakia Cable Company, s.r.o. (SCC). Predmetom kontroly boli tvorba a uplatňovanie cien pri poskytovaní služieb šírenia rozhlasového a televízneho vysielania káblovými rozvodmi v mestách Brezno, Handlová, Komárno, Košice, Prievidza, Ružomberok, Senica, Šaľa a Žiar nad Hronom.

TÚ SR počas vykonanej kontroly zistil, že spoločnosť SCC pri poskytovaní služieb "káblovej televízie" neporušila zákon o cenách, jeho vykonávajúcu vyhlášku ani rozhodnutie č. 5/2001 Z.z. o regulácii cien služieb šírenia rozhlasového a televízneho vysielania káblovými rozvodmi.

SCC odkúpila a v septembri 2001 začala prevádzkovať káblové distribučné systémy (káblové rozvody) v deviatich mestách Slovenskej republiky. Spoločnosť, ako nový prevádzkovateľ a poskytovateľ služieb, mohla zmeniť cenu pôvodného poskytovateľa služieb, čo aj urobila. Podmienkou zmeny pôvodnej ceny bolo, aby bola nová cena stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a jeho vykonávajúcou vyhláškou č. 87/1996 Z.z., t.j. tak, aby nová cena obsahovala len ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk. TÚ SR kontrolou nezistil porušenie zásad stanovenia novej ceny.

V Bratislave 4. decembra 2002.