Kontrola dodržiavania licenčných podmienok

17.04.2002, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR nedávno vykonal pravidelnú kontrolu dodržiavania podmienok stanovených v licenciách oboch mobilných telekomunikačných operátorov. Kontrola bola zameraná na základné parametre kvality služieb, ktorými sú miera výpadkov hovorov a miera strát hovorov spôsobených zahltením siete. Kontrola bola uskutočnená na území hlavného mesta SR Bratislavy.

Úrad vykonal v sieti EuroTel 343 a v sieti Orange 332 kontrolných spojení. Na základe kontrolných spojení zistil, že miera výpadku hovorov bola v sieti EuroTel 0,29 % a v sieti Orange 0,60 %, miera strát hovorov zahltením siete bola v sieti EuroTel 0,874 % a v sieti Orange 0 %.

U žiadnej zo sietí nebola prekročená miera výpadku hovorov ani strata hovorov zahltením siete stanovená v podmienkach licencie na maximálne 5 %. Prevádzkovatelia kontrolovaných sietí dodržiavajú podmienky stanovené licenciou v oblasti základných parametrov kvality služieb.

Miera výpadku hovorov je počet porúch v rámci siete GSM držiteľa licencie, ktoré vedú k ukončeniu hovoru, ktorý sa už začal vyjadrený v percentách. Miera výpadku hovorov sa vypočíta ako pomer medzi počtom výpadkov hovorov počas prvých dvoch minút hovoru a celkovým počtom vytvorených spojení.

Miera strát hovorov spôsobených zahltením siete je pravdepodobnosť vyjadrená v percentách, že pokus nadviazať spojenie v rámci siete GSM držiteľa licencie sa odmietne alebo zablokuje ako dôsledok zahltenia siete. Strata sa vypočíta ako pomer neúspešných volaní v dôsledku internej chyby v GSM sieti držiteľa licencie k celkovému počtu volaní.

V Bratislave 17. apríla 2002.