Kontrola preukázala, že O2 plní podmienky ku ktorým sa zaviazala

10.12.2007, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) kontrolou v spoločnosti Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. (O2) zistil, že O2 splnila povinnosti: prevádzkovať 400 základňových staníc GSM, poskytovať prostredníctvom nich služby a pokryť 12% populácie vlastnou sieťou do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti povolenia. Predmetom kontroly nebolo dodržiavanie stavebného zákona, lebo úrad už od polovice roku 2000 nie je kompetentným orgánom na povoľovanie telekomunikačných stavieb.

O2 po uplynutí 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia predložila úradu správu o aktuálnom percentuálnom pokrytí obyvateľstva vlastnou sieťou a plnení ďalších záväzkov vyplývajúcich z povolenia. TÚ SR následne vykonal z vlastného podnetu kontrolu v O2. Predmetom kontroly boli záväzky, ktoré O2 vzala na seba počas výberového konania na tretieho mobilného operátora. Záväzky sú súčasťou podmienok povolenia, ktoré vydal TÚ SR.

Plné znenie povolenia

V Bratislave 10. decembra 2007.