Kontrola preukázala, že O2 si plní povinnosti ku ktorým sa zaviazala

24.11.2008, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) kontrolou v spoločnosti Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. (O2) zistil, že O2 si plní povinnosti ku ktorým sa zaviazala počas výberového konania na tretieho mobilného operátora. O2 si splnila povinnosti: prevádzkovať 800 základňových staníc GSM, poskytovať prostredníctvom nich služby a pokryť 45% populácie vlastnou sieťou do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia.

O2 po uplynutí 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia predložila úradu správu o aktuálnom percentuálnom pokrytí obyvateľstva vlastnou sieťou a o počte prevádzkovaných základňových staníc (BTS). O2 predložila TÚ SR výpis z ústredne podniku, obsahujúci výpis z prevádzky 842 základňových staníc GSM, zoznam 842 základňových staníc vlastnej mobilnej siete GSM v prevádzke, pripojených k ústredni podniku a mapu pokrytia populácie vlastnou elektronickou komunikačnou sieťou GSM podniku. O2 deklarovala pokrytie 88,68% populácie Slovenskej republiky. Všetko ku dňu 7.9.2008. TÚ SR následne vykonal z vlastného podnetu kontrolu v O2. Predmetom kontroly boli záväzky, ktoré O2 vzala na seba počas výberového konania na tretieho mobilného operátora. Všetky kontrolované stanice BTS boli v prevádzke a prostredníctvom nich bola poskytovaná služba. O2 si splnila všetky povinnosti stanovené v povolení v časti „Záväzky, ktoré na seba prevzal podnik v priebehu výberového konania“.

Plné znenie povolenia - http://www.teleoff.gov.sk/sk/Povolenia/gsm-umts.html