Kontroly prenositeľnosti čísla u mobilných operátorov

29.01.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vykonal z vlastného podnetu kontroly u mobilných operátorov, ktorými preveril dodržiavanie ustanovení všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti zabezpečenia prenositeľnosti telefónneho čísla. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. v čase kontroly nezabezpečila možnosť deaktivácie upozornenia pri volaní na prenesené číslo, čo v stanovenom termíne napravila, a v štyroch prípadoch nedodržala maximálnu lehotu na prenesenie čísla. U spoločnosti Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. neboli zistené žiadne nedostatky. Spoločnosť T-Mobile Slovensko, a.s. v jednom prípade nedodržala maximálnu lehotu na prenesenie čísla.
     V závere minulého roku TÚ SR z vlastného podnetu kontrolami preveril, či mobilní operátori vydali všeobecné podmienky k prenositeľnosti čísla, akým spôsobom je zabezpečená povinnosť preniesť číslo, či sa pred volaním na prenesené číslo ozve hláska a či si ju volajúci môže deaktivovať. Ďalej u každého operátora preveril, z celkovo 20 náhodne vybraných žiadostí o prenesenie čísla, dodržiavanie termínov a zákonnosť prípadného zamietnutia žiadostí. Kontrolovaný operátor bol pri desiatich žiadostiach v pozícii prijímajúceho podniku a v desiatich prípadoch bol v pozícii odovzdávajúceho podniku. TÚ SR v súčasnosti preveruje podnety od občanov.
     Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. upozorňovala v čase kontroly volajúcich, že číslo bolo prenesené hláskou „Voláte do inej siete ako Orange“. Možnosť deaktivácie upozornenia nebola v čase kontroly zabezpečená. TÚ SR podľa zákona určil lehotu 30 dní na odstránenie nedostatku. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. v lehote oznámila odstránenie nedostatku.
     Spoločnosť Telefónica O2 Slovakia s.r.o., upozorňovala v čase kontroly volajúcich, že číslo bolo prenesené hláskami „O2“, „T-Mobile“, „Orange Slovensko“. Možnosť deaktivácie upozornenia zo strany užívateľa je zabezpečené tým, že sa zašle SMS správa na číslo 99222 s textom „hlaska d“.
     Spoločnosť T-Mobile Slovensko, a.s. upozorňovala v čase kontroly volajúcich, že číslo bolo prenesené hláskou "Voláte na číslo mimo siete T-Mobile". Automatickú hlásku je možné bezplatne deaktivovať nasledovnými spôsobmi: 1. Postpaid zákazník - zavolaním na bezplatnú linku 123 23, telefonicky na linke 123 45 Služby zákazníkom, resp. 123 32 Centrum podpory významným zákazníkom, písomne, faxom, mailom, osobne v ktorejkoľvek predajni spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s. a v predajniach T-Centrum. 2. Prepaid zákazník - zavolaním na bezplatnú linku 123 23.
     Od septembra 2009 sa výrazne zlepšili podmienky na prenesenie telefónneho čísla. Podľa záväzného predpisu TÚ SR sa výrazne skrátil čas na prenesenie čísla v pevných aj mobilných sieťach z 25 na max. 5 pracovných dní, čo je priemer krajín EÚ. Zároveň sa zaviedla „hláska“ pri volaní na prenesené číslo v mobilných sieťach. Hlásku je možné deaktivovať.