Konzultácia k prideľovaniu frekvencií v pásmach 800, 1800 a 2600 MHz

07.12.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) v súvislosti s pripravovaným vyhlásením výberového konania, ktorého strategickým cieľom je pokrytie bielych miest širokopásmovým prístupom, vytvorenie podmienok pre posilnenie súťaže a poskytovanie nových služieb, začal verejnú konzultáciu. Výsledky konzultácie budú nápomocné najmä pri rozhodovaní o spôsobe prideľovania jednotlivých frekvencií a stanovení podmienok výberového konania. Príspevky je možné zasielať v termíne do 10.1.2012.
     Strategickým zámerom TÚ SR je vhodným nastavením podmienok výberového konania prioritne dosiahnuť pokrytie širokopásmovým prístupom k internetu na miestach, kde pokrytie v súčasnosti ešte nie je (tzv. biele miesta). TÚ SR zároveň uvažuje, že zákonným spôsobom pridelí účastníkovi výberového konania, ktorý v Slovenskej republike ešte nemá frekvencie v pásme 1800 MHz, frekvencie v tomto pásme, čím plánuje posilniť súťaž na trhu a vytvoriť tak lepšie podmienky pre koncového zákazníka. TÚ SR sa v konzultácii zaoberá aj otázkou lokálneho prideľovania časti pásma 2600 MHz pre aplikácie nízkeho výkonu na zabezpečenie poskytovania elektronickej komunikačnej služby širokopásmového prístupu.
     TÚ SR, za účelom zabezpečenia efektívneho využívania frekvenčného spektra s vhodne stanovenými technickými parametrami a podmienkami, ako i stanovenia jasných pravidiel, otvára spoločnú verejnú diskusiu o spôsobe pridelenia frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Podmienky účasti vo výberovom konaní budú nastavené tak, aby sa o ponúkané frekvencie mohol uchádzať záujemca, ktorý má skutočný záujem o vybudovanie mobilnej siete novej generácie podporený predpokladmi pre investície, je schopný pridelené frekvencie efektívne využívať a poskytovať nové služby. V snahe dosiahnuť v celom pripravovanom procese výberového konania maximálnu mieru transparentnosti, spravodlivosti, nediskriminácie, ako aj zabezpečenie efektívneho využívania frekvenčného spektra TÚ SR otvára verejnú diskusiu.

Verejná konzultácia je dostupná na http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=5031