Konzultácia o budúcom využívaní frekvencií z pásma 450 MHz

19.12.2017, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pripravuje vyhlásenie výberového konania na pridelenie frekvencií vo frekvenčnom pásme 450 MHz. RÚ chce v celom pripravovanom procese výberového konania dosiahnuť maximálnu mieru transparentnosti, spravodlivosti, nediskriminácie a zabezpečenie efektívneho využívania frekvenčného spektra, preto otvára verejnú konzultáciu. Dokument je dostupný na https://www.teleoff.gov.sk/konzultacie/   Záujemcovia môžu prispieť do verejnej konzultácie v elektronickej forme do 22.01.2018 s označením „450 MHz – verejná konzultácia“ na adresu e-podatelna@teleoff.gov.sk.
     V roku 2000 boli frekvencie v rozsahu 451,31 MHz – 455,73 MHz / 461,31 MHz – 465,73 MHz pridelené spoločnosti EuroTel Bratislava, a.s. (v súčasnosti spoločnosť Slovak Telekom, a.s.) s platnosťou do 30.08.2011. Neskôr bola predĺžená doba platnosti povolenia do 31.08.2021 a následne do 31.12.2025. V roku 2017 sa spoločnosť Slovak Telekom, a.s. ako držiteľ individuálneho povolenia vzdala svojho práva na používanie týchto frekvencií. RÚ v záujme podpory nových druhov technológií a dosiahnutia flexibilného a efektívneho využívanie frekvenčného spektra zvažuje rozšírenie úseku 2×4,42 MHz aktuálne určeného pre verejnú rádiotelefónnu službu na ucelený duplexný blok 2×5,00 MHz. Snahou RÚ je nastavenie podmienok výberového konania tak, aby sa o ponúkané frekvencie mohol uchádzať každý záujemca, ktorý plánuje budovanie širokopásmovej prístupovej siete.