Konzultácia o ďalšom využívaní frekvencií pre mobilné služby

09.02.2011, Tlačová správa

     Doterajším dvom mobilným operátorom končí platnosť povolení, preto Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vyzýva odbornú i laickú verejnosť, t.j. aj zákazníkov mobilných operátorov, aby sa zapojili do verejnej konzultácie o ďalšom využívaní frekvencií v pásmach 900 MHz, 1800 MHz a 450 MHz pre mobilné elektronické komunikačné služby. Otázky sú zverejnené na internetovej stránke TÚ SR. Základnou otázkou je, či by mal TÚ SR predĺžiť povolenia pôvodným dvom mobilným operátorom, ak áno na aké obdobie, alebo či nastal zákonný dôvod na nepredĺženie povolení a v konečnom dôsledku by mali byť tieto frekvencie zaradené do nového výberového konania. Príspevky je možné posielať elektronicky do 1.3.2011.
     Platnosť individuálnych povolení na používanie frekvencií v týchto pásmach končí 30.8.2011, keď uplynie 15, resp. 20 ročné obdobie, na ktoré boli tieto frekvencie pridelené. Držiteľmi spomínaných povolení sú spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a Orange Slovensko, a.s. Povolenie pre 3. mobilného operátora platí aj naďalej. TÚ SR sa preto zaoberá otázkou ďalšieho využívania frekvencií v predmetných pásmach. Okrem toho je podľa rozhodnutia Európskej komisie 2009/766/ES potrebné vytvoriť podmienky pre využívanie systémov UMTS v pásmach 900 a 1800 MHz, čo ale súčasné rozdelenie frekvenčných kanálov pridelených pôvodne pre systémy GSM neumožňuje. Z uvedeného dôvodu je nutné prerozdeliť frekvenčné kanály tak, aby vznikli súvislé 5 MHz frekvenčné bloky, ktoré by umožnili v týchto pásmach prevádzkovať systémy UMTS (tzv. refarming). TÚ SR v snahe o zabezpečenie takého poskytovateľa elektronických služieb mobilného prístupu vo frekvenčných pásmach 900 MHz, 1800 MHz a 450 MHz, ktorý bude plne rešpektovať požiadavky a možnosti slovenského trhu, ako aj v snahe o zabezpečenie spravodlivého, primeraného, otvoreného a transparentného postupu v procese ďalšieho využívania predmetných frekvencií, vyhlasuje verejnú konzultáciu. Vo verejnej konzultácii môže každý prispievateľ prezentovať svoje názory, návrhy a postoje k tejto problematike.