Konzultácia o univerzálnej službe

19.04.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) uverejnil na konzultačnom mieste  verejnú konzultáciu o uložení povinnosti poskytovať v rámci univerzálnej služby čiastkovú službu podľa § 50 ods. 2 písm. f) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. Príspevky je možné predložiť do jedného mesiaca na adresu TÚ SR.
     TÚ SR navrhuje určiť Slovak Telekom, a.s. (ST) ako poskytovateľa univerzálnej služby na celom území Slovenskej republiky. TÚ SR navrhuje uložiť ST: a) povinnosť zabezpečiť rovnocenný prístup k verejným telefónnym službám a rovnocennú dostupnosť služieb pre zdravotne postihnutých, aké majú ostatní koncoví užívatelia, vrátane možnosti výberu podnikov pre užívateľov so zdravotným postihnutím, b) povinnosť prenajať alebo predať, ak o to požiada užívateľ so zdravotným postihnutím, jedno špeciálne vybavené telekomunikačné koncové zariadenie primerané jeho zdravotnému postihnutiu za cenu štandardného telekomunikačného koncového zariadenia. Cena za verejné telefónne služby poskytované v rámci univerzálnej služby nebude môcť byť závislá na geografickej oblasti. ST bude povinná poskytovať univerzálnu službu za podmienok uvedených vo výroku rozhodnutia po dobu štyroch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. TÚ SR navrhuje neuložiť ďalšie povinnosti univerzálnej služby, lebo na to nie je dôvod.