Konzultácie k návrhu rozhodnutia o spoločnom používaní infraštruktúry

12.11.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) začal na základe „návrhu na vydanie rozhodnutia o spoločnom užívaní infraštruktúry“ v zábavno-obchodných centrách MAX v mestách Dunajská Streda, Prešov, Skalica a Žilina podaného zo strany Slovak Telekom, a.s. (ST) voči SWAN, a.s. správne konanie vo veci vydania rozhodnutia o spoločnom používaní infraštruktúry. TÚ SR môže po konzultáciách s ohľadom na verejný záujem rozhodnúť o spoločnom používaní infraštruktúry vrátane stavieb, priestorov a častí vedení. TÚ SR v rozhodnutí, ktoré predložil do konzultácií, navrhuje návrh ST zamietnuť. Po posúdení veci TÚ SR dospel k názoru, že neexistuje žiaden dôvod, aby na základe návrhu ST rozhodol o spoločnom používaní infraštruktúry a vo svojom rozhodnutí určil pravidlá rozdelenia nákladov. Návrh zmluvy o používaní siete, ktorý SWAN predložil ST, spĺňa všetky zákonné požiadavky, a preto nie je potrebné rozhodnutím TÚ SR meniť jeho obsah. Pripomienky k návrhu rozhodnutia môžu dotknuté osoby predložiť do jedného mesiaca od jeho zverejnenia na konzultačnom mieste TÚ SR, t.j. do 11. decembra 2013. Pripomienky a stanoviská dotknutých osôb a výsledky konzultácií, vrátane vyhodnotenia pripomienok TÚ SR zverejní na konzultačnom mieste.


Výzva na podávanie pripomienok k návrhu - [f36221]  

Návrh rozhodnutia - [f36211]