Konzultácie k trojkriteriálnemu testu na maloobchodnom trhu č. 6

Konzultácie k trojkriteriálnemu testu na maloobchodnom trhu č. 6 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor ekonomickej regulácie (ďalej len „úrad“) vykonal trojkriteriálny test na maloobchodnom trhu č. 6, ktorý je v Rozhodnutí zo dňa 18. novembra 2014, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov, definovaný ako: „prístup k verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení pre bytových a nebytových zákazníkov“. Úrad na základe posúdenia stavu na predmetnom relevantnom trhu dospel k záveru, že prvé kritérium trojkriteriálneho testu, a to existencia podstatných a trvalých bariér vstupu na maloobchodnom trhu č. 6 nie je splnené. Podľa bodu 17 preambuly Odporúčania o relevantných trhoch výrobkov a služieb v sektore elektronických komunikácií podliehajúcich regulácii ex ante, jednotlivé kritéria testu by sa mali uplatňovať kumulatívne, tzn. nesplnenie jedného z nich má za následok to, že určený trh viac neprichádza do úvahy pre reguláciu ex-ante. V súlade s vyššie uvedeným, úrad navrhuje maloobchodný trh č. 6 vyňať z Rozhodnutia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 18.11.2014, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov. Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 531/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách) úrad predkladá návrh dokumentu na konzultácie s dotknutými osobami. Trojkriteriálny test na maloobchodnom relevantnom trhu č. 6 je zverejnený na: /data/files/45802.pdf Pripomienky k predmetnému návrhu môžu dotknuté osoby predložiť do jedného mesiaca od zverejnenia na konzultačnom mieste t.j. do 10.08.2015 v súlade s Pravidlami upravujúcimi postup úradu a dotknutých osôb v procese konzultácií zo dňa 16. januára 2012.