Konzultácie

Konzultačné miesto

     Na účel konzultácií a verejných konzultácií s dotknutými stranami podľa § 67 RÚ zriadil a spravuje na svojom webovom sídle konzultačné miesto. Na svojom webovom sídle RÚ zverejnil pravidlá upravujúce postup úradu a dotknutých osôb pri konzultáciách alebo verejných konzultáciách s dotknutými stranami podľa § 67. Návrhy opatrení, predložené pripomienky okrem informácií, ktoré sú označené ako predmet obchodného tajomstva, a výsledky konzultácií vrátane vyhodnotenia pripomienok zverejňuje RÚ spôsobom uvedeným v predchádzajúcej vete; to neplatí, ak ide o verejné konzultácie s dotknutými osobami podľa § 67.

 Výzvy
 

Aktuálne návrhy opatrení v procese verejných (národných) konzultácií a pripomienky dotknutých osôb
 

Výsledky národných aj nadnárodných konzultácií