Konzultačné miesto

 

Podľa § 10 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, úrad na účel konzultácií zriadi a spravuje na svojom webovom sídle konzultačné miesto, na ktorom zverejní pravidlá upravujúce postup úradu a dotknutých osôb v procese konzultácií, návrhy opatrení, predložené pripomienky okrem informácií, ktoré sú označené ako predmet obchodného tajomstva (§ 17 až 20 Obchodného zákonníka) a výsledky konzultácí vrátane vyhodnotenia pripomienok.

Pravidlá pre konzultácie  


Výzvy

  

Aktuálne návrhy opatrení v procese verejných (národných) konzultácií a pripomienky dotknutých osôb

Návrh oznámenia o schválení cien za kolokáciu na bývalom relevantnom trhu č. 4 a č. 6 (.pdf)

 

Výsledky národných aj nadnárodných konzultácií

Výsledky národných konzultácií návrhu trojkriteriálneho testu na maloobchodnom relevantnom trhu č. 6

► Návrh oznámenia o schválení ceny za služby poskytované významným podnikom na relevantnom trhu č. 4

► (.pdf)Vyhodnotenie verejnej konzultácie o príprave a realizácií výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 1800 MHz

► (.pdf) Vyhodnotenie verejnej konzultácie k návrhu všeobecného povolenia č. X/2014 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu cenového rozhodnutia k poplatkom za prenos čísla (.pdf)

 Vyhodnotenie verejnej konzultácie o návrhu prílohy k plánu využívania frekvenčného spektra FP/FS – 27 pre frekvenčné pásmo 10 000 – 10 120 MHz (.pdf)

Vyhodnotenie verejnej konzultácie o príprave a realizácií výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz (.pdf)

 

Vyhodnotenie verejnej konzultácie o návrhu revízie prílohy k plánu využívania frekvenčného spektra FP/BS-01/rev.5 pre frekvenčné pásmo 470 – 790 MHz .pdf

Vyhodnotenie verejnej konzultácie k návrhu rozhodnutia podľa § 67 zákona o elektronických komunikáciách o spoločnom používaní infraštruktúry spoločnosťami SWAN a.s. a Slovak Telekom a.s. (17.12.2013) .pdf

► Vyhodnotenie verejnej konzultácie k návrhu zmeny prílohy k plánu využívania frekvenčného spektra FP/FS – 11/rev. 2 pre úsek 10 300 – 10 500 MHz