Koordinácia pilotných projektov pozemského digitálneho TV vysielania

19.11.2003, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) úspešne skončil týždenný maratón rokovaní s poľským regulátorom (URTIP), ktorého cieľom bolo skoordinovanie (odsúhlasenie) frekvencií pre pozemské digitálne televízne vysielanie. TÚ SR počas rokovaní skoordinoval TV kanály pre pilotný projekt digitálneho TV vysielania v Košiciach a Prešove a dve celoplošné siete digitálnych TV vysielačov. Úrad poľskej strane skoordinoval dva experimentálne vysielače pre pozemské digitálne TV vysielanie v Krakove a Rzezsove.

Rokovaniu s poľským regulátorom predchádzali dvojstranné i mnohostranné rokovania s regulátormi okolitých štátov. TÚ SR má s poľským regulátorom skoordinované všetky tri pilotné projekty pozemského digitálneho TV vysielania. Z troch pilotných projektov je so všetkými okolitými krajinami skoordinovaný jeden projekt, t.j. vysielače v Banskej Bystrici a vo Zvolene. Pre tieto vysielače je určený televízny kanál 59 (K59). Pre druhý pilotný projekt v Bratislave je určený televízny kanál 66 (K66). Pre tento projekt je potrebné dokončiť koordináciu už len s maďarským regulátorom (HIF). Tretí pilotný projekt, vysielače v Košiciach a v Prešove, úrad ešte skoordinuje s maďarským a ukrajinským regulátorom.

V oblasti pozemského digitálneho TV vysielania je podľa národnej politiky pre elektronické komunikácie (Národná telekomunikačná politika) potrebné vytvoriť podmienky na realizáciu uvádzacích projektov DVB-T v Bratislave, Banskej Bystrici, resp. v Košiciach a začatie skúšobného vysielania v termíne do 30. júna 2004 a vytvoriť podmienky na začatie pravidelného vysielania DVB-T v roku 2005.

Slovensko v súčasnosti uvažuje o troch multiplexoch MPX1 - MPX3, t.j. o sieťach TV vysielačov, ale v budúcnosti bude ich počet vyšší. Pravdepodobne to bude šesť multiplexov. MPX1 predstavuje TV kanály K61 - K69. MPX2 a MPX3 predstavujú TV kanály vo IV. a V. TV pásme (kanály pod K60).

Podľa národnej politiky pre elektronické komunikácie ďalší rozvoj pozemského analógového TV a R vysielania na Slovensku, podobne ako vo väčšine európskych krajín, nie je kvôli obsadeniu frekvenčného spektra možný a preto je nutné prechádzať na digitálny systém vysielania. Z hľadiska Slovenska je potrebné zamerať sa na realizáciu cieľov podľa dokumentu „Stratégia a technické kritériá na zavedenie pozemského digitálneho TV vysielania v systéme DVB-T na Slovensku“, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 589 z 27. júna 2001.

Prvé skúšobné pozemské digitálne televízne vysielanie prebehlo v dňoch 27.9. až 25.10. 1999. Obsahom skúšobného vysielania boli programy STV 1, Markíza, VTV a informačný kanál. Cieľom skúšobného vysielania bolo získanie skúseností pre optimálnu voľbu kódovania FFT, ochranného intervalu a typu modulácie. Vysielanie prebehlo z bratislavského televízneho vysielača Kamzík (K50, vyžiarený výkon 1 kW).

Pre DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) sú určené pásma TV III až V, t. j. 174 až 230 MHz a 470 až 862 MHz. Šírka kanála v porovnaní je rovnaká ako pri analógovom vysielaní, t.j. 8 MHz.

Zavedenie digitálneho televízneho vysielania bude znamenať zvýšenie počtu programov, zvýšenie kvality obrazu a zvuku a poskytovanie doplnkových služieb. Pre vysielateľov to bude znamenať úsporu nákladov na vysielanie v prepočte na jeden program a šetrenie prenosovej kapacity. Pre štát to bude znamenať najmä optimálnejšie využitie frekvenčného spektra.

Dokončenie prechodu z analógového na digitálne televízne vysielanie je podľa národnej politiky pre elektronické komunikácie stanovené v termíne do roku 2015.

V Bratislave 19. novembra 2003.