Liberalizácia telefónnej služby aj napriek problémom napreduje

11.08.2003, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) dostal od alternatívnych operátorov zatiaľ päť oznámení o začatí poskytovania telefónnej služby. TÚ SR teraz vykonáva kontroly zamerané na dodržiavanie podmienok stanovených v licencii. Dvaja operátori úradu zaslali zmluvy o prepojení svojich telekomunikačných sietí so sieťou mobilného operátora. TÚ SR však bohužiaľ stále neeviduje žiadnu zmluvu o prepojení medzi spoločnosťou Slovenské telekomunikácie, a.s. (ST) a alternatívnym operátorom.

Spoločnosti Dial Telecom a.s., eTel Slovensko s.r.o., PosTel a.s., GlobalTel Slovakia s.r.o. a U.S. Steel Košice, s.r.o. zaslali úradu oznámenie o začatí poskytovania telefónnej služby. Držitelia licencií sú podľa vydanej licencie povinní oznámiť začatie každej telekomunikačnej činnosti najneskôr do 7 dní od jej začatia.

Spoločnosti Dial Telecom a.s. a eTel Slovensko s.r.o. uzavreli zmluvy o vzájomnom prepojení verejných telekomunikačných sietí so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.. Úrad zverejní oznámenie o uzavretí zmlúv a základné technické a ekonomické podmienky prepojenia vo vestníku rezortného ministerstva. TÚ SR umožní nahliadnuť do zmlúv každému, ktorý o to požiada. Úrad nezverejní tie údaje, ktoré zmluvné strany označili za predmet obchodného tajomstva.

"Sme radi, že aj napriek nedostatočnej legislatíve liberalizácia napreduje," poznamenal Ing. Juraj Michňa, podpredseda Telekomunikačného úradu SR. "Negatívne vnímame fakt, že ST doteraz neuzavreli zmluvu o prepojení so žiadnym alternatívnym operátorom," dodal Michňa. "Aj napriek nedostatočným kompetenciám sme začiatkom roku Slovenským telekomunikáciám zaslali stanovisko, v ktorom sme ich upozornili na body referenčnej ponuky prepojenia, ktoré sú podľa úradu v rozpore so zákonom, resp. sú diskriminačné. ST však namietali, že TÚ SR nemá kompetencie vstupovať do prebiehajúcich rokovaní," doplnil Michňa. "Nepriaznivú situáciu mala zmeniť novela zákona, čo sa napokon nestalo. Musím upozorniť, že po uzavretí zmluvy o prepojení je TÚ SR podľa zákona oprávnený pozastaviť výkon zmluvy, ktorá je v rozpore so zákonom" uzatvoril Michňa.

Úrad na základe žiadosti od piatich držiteľov licencií vydal rozhodnutia, ktorými im zmenil termín začatia poskytovania služby na dvanásť mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti licencie. Traja držitelia licencie uviedli už do žiadosti o licenciu termín 12 mesiacov, ostatní 6 mesiacov. U ostatných operátorov ešte neuplynul čas na začatie poskytovania služby.

TÚ SR doteraz udelil 15 celoslovenských a dve regionálne licencie. Regionálni poskytovatelia budú poskytovať služby v Košiciach a v Bratislave.

Držitelia licencií budú priamou konkurenciou pre donedávna monopolného poskytovateľa telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete.

V Bratislave 11. augusta 2003.