Licencia pre Slovenské telekomunikácie, a.s. bola odovzdaná 20.7.2000

20.07.2000, Tlačová správa
Včera (19.7.2000) v poobedných hodinách sa v sídle Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) na Jarošovej ul. č. 1 v Bratislave konalo oficiálne odovzdanie licencie spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a.s. (ST, a.s.), čím sa splnila jedna z odkladacích podmienok predaja ST, a.s. Za Telekomunikačný úrad SR sa odovzdania zúčastnili Ing. Ľudovít Hogh, riaditeľ TÚ SR vykonávajúci funkciu predsedu a Ing. Jozef Maslen, zástupca predsedu úradu, za Slovenské telekomunikácie, a.s. Ing. Štefan Bugár, podpredseda predstavenstva a Ing. Miroslav Krahulec, člen predstavenstva, za Deutsche Telekom Stefan A. Reeg, viceprezident úseku akvizícií spoločnosti, ďalej sa odovzdávania zúčastnili štátny tajomník Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT SR) Ing. Dušan Faktor, CSc., a generálny riaditeľ sekcie pôšt a telekomunikácií MDPT SR Ing. Milan Luknár.

Telekomunikačný úrad SR na základe žiadosti o licenciu podanej ST a.s. podľa § 54 ods.1 zákona č 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách a po splnení zákonom stanovených podmienok vydal dňa 19. júla 2000 podľa ustanovenia § 11 ods. 1 a 2 písm. c) a § 15 až 17 citovaného zákona licenciu spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a.s. so sídlom Námestie Slobody 6, Bratislava.

Licencia bola vydaná s platnosťou 20 rokov odo dňa právoplatnosti. Počas platnosti tejto licencie sú v súlade s podmienkami vydanej licencie Slovenské telekomunikácie, a.s. ako držiteľ licencie oprávnený vykonávať na území Slovenskej republiky tieto činnosti:

  • zriaďovať, prevádzkovať a udržiavať pevnú verejnú telekomunikačnú sieť;
  • poskytovať všetky druhy telekomunikačných služieb prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete;
  • prostredníctvom rádiových telekomunikačných zariadení (vrátane satelitných zariadení) poskytovať tie telekomunikačné služby, ktoré oprávnene poskytoval pred dňom vydania tejto licencie.

Za podmienok stanovených v zákone a v ostatných ustanoveniach tejto licencie sa držiteľovi licencie udeľuje na celom území Slovenskej republiky do 1. januára 2003 výhradné právo na poskytovanie verejných telefónnych služieb prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete. Pri poskytovaní telekomunikačných služieb je držiteľ licencie povinný dodržiavať rozvojové ukazovatele a základné parametre kvality služieb. Slovenské telekomunikácie, a.s. zabezpečia v zmysle licencie úplnú digitalizáciu pevnej telefónnej siete v termíne do 31. decembra 2004. Ako základné parametre kvality služieb sú v licencii uvedené: čas na zriadenie telefónnej linky, čas opravy porúch, podiel neúspešných volaní, čas prihlásenia operátoriek služieb, prevádzkyschopnosť VTA. Ceny v oblasti telekomunikácií sú regulované úradom v súlade so zákonom a ďalšími právnymi predpismi (rozhodnutie č. 209/2000 Z.z., s platnosťou od 1. júla 2000 do konca t.r.). TÚ SR v najbližších dňoch vydá rozhodnutie o regulácii cien pre obdobie od 1. januára 2001 do 31. decembra 2005.

V Bratislave 20. júla 2000