Licencia spoločnosti Globtel GSM, a.s. nadobudla právoplatnosť

04.10.2000, Tlačová správa
Dňa 6. septembra 2000 nadobudla právoplatnosť licencia spoločnosti Globtel GSM, a.s. vydaná Telekomunikačným úradom SR (TÚ SR) na základe žiadosti o licenciu, podanej spoločnosťou Globtel GSM, a.s. podľa § 54 ods.1 zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách. Po splnení zákonom stanovených podmienok vydal dňa 22. augusta 2000 podľa ustanovenia § 11 ods. 1 a 2 písm. c) a § 15 až 17 citovaného zákona licenciu spoločnosti Globtel GSM, a.s..

Držiteľ licencie Globtel GSM, a.s., so sídlom Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, je oprávnený vykonávať na území Slovenskej republiky tieto telekomunikačné činnosti:
  • zriaďovať a prevádzkovať verejné mobilné telekomunikačné siete na frekvenciách pridelených držiteľovi licencie;
  • poskytovať verejnú telefónnu službu prostredníctvom mobilných verejných telekomunikačných sietí;
  • poskytovať verejnú dátovú službu prostredníctvom verejných telekomunikačných sietí.
Držiteľovi licencie sa na dobu účinnosti tejto licencie prideľujú pre prevádzkovanie verejných telekomunikačných sietí a poskytovanie verejných telekomunikačných služieb nasledovné čísla a číselné bloky:
  • číslo (cieľový kód) "0905" "0906" a "0907" pre mobilnú verejnú telekomunikačnú sieť v pásme 900 a 1800 MHz; a
  • šesťmiestne číselné bloky xxx xxx, každý pozostávajúci z jedného milióna čísel pre každý z vyššie uvedených cieľových kódov (0905, 0906, 0907).

V Bratislave 4. októbra 2000.