Licencie na poskytovanie telefónnej služby si prevzalo ďalších 6 spoločností

05.12.2002, Tlačová správa
4. a 5. decembra 2002 si na Telekomunikačnom úrade SR prevzalo licenciu na zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete a na poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete ďalších šesť spoločností. Celkový počet vydaných licencií sa tak zvýšil na desať. Jedenásta spoločnosť si prevezme licenciu v piatok 6.12. 2002. Dvanásta spoločnosť, ktorá podala žiadosť až po 30 - dňovej lehote, si prevezme licenciu už budúci týždeň. Úrad tak vydá licencie všetkým žiadateľom v oveľa skoršom, ako v zákonom stanovenom termíne.

Spoločnosti eTel, s.r.o. bol pridelený osemmiestny číselný blok 33xxxxxx pozostávajúci zo stotisíc účastníckych čísel pre primárnu oblasť Bratislava, sedemmiestny číselný blok 23xxxxx pozostávajúci zo stotisíc účastníckych čísel pre ostatné primárne oblasti, CSC (Carrier Selection Code) 1001 na výber prevádzkovateľa siete...

Spoločnosti GTS Slovakia s.r.o. bol pridelený osemmiestny číselný blok 32xxxxxx pozostávajúci zo stotisíc účastníckych čísel pre primárnu oblasť Bratislava, sedemmiestny číselný blok 32xxxxx pozostávajúci zo stotisíc účastníckych čísel pre ostatné primárne oblasti, CSC (Carrier Selection Code) 1044 na výber prevádzkovateľa siete...

Spoločnosti Energotel, a.s. bol pridelený osemmiestny číselný blok 204xxxxx pozostávajúci zo stotisíc účastníckych čísel pre primárnu oblasť Bratislava, sedemmiestny číselný blok 24xxxxx pozostávajúci zo stotisíc účastníckych čísel pre ostatné primárne oblasti, CSC (Carrier Selection Code) 1002 na výber prevádzkovateľa siete...

Spoločnosti ŽSR bol pridelený osemmiestny číselný blok 202xxxxx pozostávajúci zo stotisíc účastníckych čísel pre primárnu oblasť Bratislava, sedemmiestny číselný blok 22xxxxx pozostávajúci zo stotisíc účastníckych čísel pre ostatné primárne oblasti, CSC (Carrier Selection Code) 1020 na výber prevádzkovateľa siete...

Spoločnosti Via PVT, a.s. bol pridelený osemmiestny číselný blok 208xxxxx pozostávajúci zo stotisíc účastníckych čísel pre primárnu oblasť Bratislava, sedemmiestny číselný blok 28xxxxx pozostávajúci zo stotisíc účastníckych čísel pre ostatné primárne oblasti, CSC (Carrier Selection Code) 1010 na výber prevádzkovateľa siete...

Spoločnosti NEXTRA, s.r.o. bol pridelený osemmiestny číselný blok 30xxxxxx pozostávajúci zo stotisíc účastníckych čísel pre primárnu oblasť Bratislava, sedemmiestny číselný blok 30xxxxx pozostávajúci zo stotisíc účastníckych čísel pre ostatné primárne oblasti, CSC (Carrier Selection Code) 1016 na výber prevádzkovateľa siete...

Držitelia licencií sú povinní začať poskytovať verejnú telefónnu službu prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete najneskôr do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti licencie, najskôr však 1.1.2003.

Držitelia licencií sú povinní uhradiť jednorázovú čiastku vo výške 100 000,-Sk. za vydanie licencie na účet TÚ SR. Držitelia licencie sú súčasne povinní uhrádzať ročnú úhradu v súvislosti so správou a kontrolou dodržiavania licencie vo výške 200 000,- Sk plus 0,08 % z ročného obratu telekomunikačných činností uvedených v tejto licencii.

Licencia sa udeľuje na dobu 20 rokov odo dňa nadobudnutia jej právoplatnosti. Držiteľ licencie môže najmenej 60 dní pred ukončením platnosti licencie požiadať úrad o jej predĺženie.

Telekomunikačný úrad SR vydal 2. a 3. decembra licenciu spoločnostiam Dial Telecom, a.s., ConnSpec Telekom, s.r.o., Aliatel Slovakia, s.r.o. a PosTel, a.s.

Úrad začal vydávať licencie v oveľa skoršom, ako v zákonom stanovenom termíne určenom na vydanie rozhodnutia v zmysle správneho poriadku. Vzhľadom na to, že časť žiadateľov nedodala všetky potrebné podklady a úrad ich musel vyzvať na ich doplnenie, licencie sú vydávané postupne.

Telekomunikačný úrad SR dostal v 30 dňovej lehote 11 žiadostí o licenciu. Po tomto termíne podala žiadosť ešte jedna spoločnosť.

Držitelia licencií budú priamou konkurenciou pre doteraz monopolného poskytovateľa telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete.

V Bratislave 5. decembra 2002.