Licencie na poskytovanie telefónnej služby si prevzalo už 11 spoločností

06.12.0202, Tlačová správa
V piatok 6.12. 2002 si prevzala licenciu na poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete jedenásta spoločnosť M.B.C., s.r.o.. TÚ SR tak vydal licencie všetkým jedenástim žiadateľom, ktorí podali žiadosť v 30 - dňovej lehote, v oveľa skoršom, ako v zákonom stanovenom termíne 60 dní určenom na vydanie rozhodnutia. Vzhľadom na to, že časť žiadateľov nedodala všetky potrebné podklady a úrad ich musel vyzvať na ich doplnenie, licencie boli vydávané postupne.

Spoločnosti M.B.C., s.r.o. bol pridelený osemmiestny číselný blok 200xxxxx pozostávajúci zo stotisíc účastníckych čísel pre primárnu oblasť Bratislava, sedemmiestny číselný blok 20xxxxx pozostávajúci zo stotisíc účastníckych čísel pre ostatné primárne oblasti, CSC (Carrier Selection Code) 1011 na výber prevádzkovateľa siete...

Dvanásta spoločnosť, ktorá podala žiadosť až po 30 - dňovej lehote, si prevezme licenciu už budúci týždeň. Úrad tak vydá aj túto licenciu v oveľa skoršom, ako v zákonom stanovenom termíne 60 dní určenom na vydanie rozhodnutia. V zmysle § 17 ods. 4 zákona o telekomunikáciách je úrad povinný rozhodnúť o udelení licencie do 60 dní odo dňa začatia konania, v osobitne zložitých prípadoch do 4 mesiacov. Doručením žiadosti sa žiadateľ stal účastníkom licenčného konania.

Úrad dostal v stredu 4. decembra už trinástu žiadosť o licenciu. Spoločnosť U.S. Steel Košice, s.r.o. požiadala o licenciu na poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete v lokalite Košice mesto a okolie.

Držitelia licencií budú priamou konkurenciou pre doteraz monopolného poskytovateľa telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete. Monopol Slovenských telekomunikácií, a.s. na poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete sa končí 31. decembra 2002. Liberalizácia je však proces, ktorý potrebuje čas. Skúsenosti z okolitých štátov hovoria, že tento čas môže trvať viac ako jeden rok. Úrad však robí všetko preto, aby tento čas bol čo najkratší, o čom svedčí činnosť pracovných skupín, ktoré zriadil úrad.

Držitelia licencií sú povinní začať poskytovať verejnú telefónnu službu prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete najneskôr do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti licencie, najskôr však 1.1.2003.

4. a 5. decembra 2002 si na Telekomunikačnom úrade SR prevzali licenciu spoločnosti eTel, s.r.o., GTS Slovakia s.r.o., Energotel, a.s., ŽSR, Via PVT, a.s. a NEXTRA, s.r.o.. 2. a 3. decembra si prevzali licenciu spoločnosti Dial Telecom, a.s., ConnSpec Telekom, s.r.o., Aliatel Slovakia, s.r.o. a PosTel, a.s..

Telekomunikačný úrad SR dostal v 30 - dňovej lehote 11 žiadostí o licenciu. Po tomto termíne podali žiadosť postupne dve spoločnosti.

V Bratislave 6. decembra 2002.