Licencie na poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej VTS

16.09.2002, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil na stránke http://www.teleoff.gov.sk výzvu na podávanie žiadostí o licenciu na zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete a na poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete.

18. septembra TÚ SR zverejní výzvu vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (ďalej len Vestník) a v jednom celoštátnom periodiku.

Úrad podľa ustanovenia § 16 odsek 5 zákona o telekomunikáciách vyzýva záujemcov o predmetné licencie, aby svoju žiadosť spolu so sprievodnou dokumentáciou podali do podateľne úradu so sídlom v Bratislave alebo odoslali poštou bez časového obmedzenia po zverejnení výzvy vo Vestníku.

Úrad súčasne vyzýva tých záujemcov, ktorí majú záujem zriadiť a začať prevádzkovať pevnú verejnú telekomunikačnú sieť a poskytovať verejnú telefónnu službu prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete od 1. januára 2003, aby svoju žiadosť spolu so sprievodnou dokumentáciou podali do podateľne úradu so sídlom v Bratislave, Továrenská 7 alebo odoslali poštou v lehote 30 dní odo dňa uverejnenia výzvy vo Vestníku. Lehota zostane zachovaná, ak v posledný deň lehoty bude žiadosť podaná na poštovú prepravu. Záujemcovia, ktorí podajú svoju žiadosť v lehote 30 dní odo dňa uverejnenia výzvy vo Vestníku, pričom ich žiadosť nebude v priebehu licenčného konania zamietnutá, budú zaradení do žrebovania o množiny účastníckych čísel a množiny národných čísiel pre geograficky neurčené číslovacie oblasti vyhradené pre služby s pridanou hodnotou a budú im prednostne pridelené ISPC kódy v medzinárodnej signalizačnej sieti SS7.

Ostatným záujemcom, ktorí podajú svoju žiadosť po vyššie uvedenej lehote, budú číselné množiny a kódy prideľované úradom v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách a podľa platného číslovacieho plánu. ISPC kódy budú týmto záujemcom prideľované podľa poradia v akom boli ich žiadosti doručené a v závislosti od ich pridelenia zo strany ITU pre Slovenskú republiku.

Doručením žiadosti sa žiadateľ stane účastníkom licenčného konania.

Úhrada za licenciu pre celé územie SR je 100 tis. Sk, ročná úhrada za licenciu pre celé územie SR je 200 tis. Sk plus 0,08 % ročného obratu z príslušnej telekomunikačnej činnosti.

Žiadosti budú v rámci licenčného konania posudzované a hodnotené z hľadiska ich platnosti, t.j. z hľadiska splnenia základných požiadaviek na ich predkladateľa a na požadovaný obsah a formu žiadosti a z hľadiska dodržania lehoty na doručenie žiadosti tak, ako sú uvedené v častiach B a C výzvy, ako aj z hľadiska splnenia požiadaviek uvedených v § 15 ods. 2 až 6 zákona o telekomunikáciách.

Znenie výzvy nájdete na stránke: http://www.teleoff.gov.sk/Vyb.konania/vyzvaTS.html

V Bratislave 16. septembra 2002.