Licenciu FWA už obdržala aj spoločnosť GiTyCom

01.08.2001, Tlačová správa
Dňa 1. augusta 2001 Telekomunikačný úrad SR vydal spoločnosti GiTyCom, a.s. licenciu na zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej bezdrôtovej telekomunikačnej siete prostredníctvom technológie FWA (Fixed Wireless Access) v stanovenom úseku pásma 26 GHz a na poskytovanie verejných telekomunikačných služieb prostredníctvom tejto siete.

Vzhľadom na to, že sa držiteľ licencie vzdal možnosti podania opravného prostriedku, licencia nadobudla právoplatnosť dňom vydania.

Držiteľ licencie je povinný začať prevádzkovať sieť FWA aspoň v jednej lokalite do šiestich mesiacov od udelenia licencie a v rovnakom čase začať poskytovať telekomunikačné služby prostredníctvom siete FWA, pokiaľ si v ponuke do výberového konania neurčil termíny kratšie, ktoré mu boli premietnuté do licencie.

Licencia bola vydaná na dobu 20 rokov od dátumu nadobudnutia právoplatnosti. Držiteľ licencie môže najmenej 60 dní pred ukončením jej platnosti požiadať úrad o jej predĺženie.

Telekomunikačný úrad SR vydal spoločnostiam Nextra Wireless, a.s. a Callino, s.r.o. (SWAN) licencie už 16. júla 2001. Spoločnosť GiTyCom, a.s. obdržala licenciu až po zápise do obchodného registra.

Licencie FWA boli vydané trom úspešným účastníkom výberového konania, ktoré uskutočnil Telekomunikačný úrad SR.

Cieľom výberového konania bolo pridelenie licencií, ktorých držitelia zvýšia konkurenciu na telekomunikačnom trhu v oblasti poskytovania dátových služieb.

V Bratislave 1. augusta 2001.