Metóda kalkulácie cien kolokácie pri širokopásmovom prístupe

04.10.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) rozhodnutím z 30.9.2013 určil, že významný podnik je povinný pri stanovovaní cien za službu kolokácie, pre poskytovanie veľkoobchodného širokopásmovému prístupu prostredníctvom technológie xDSL a FTTx, vychádzať z adaptabilného modelu nákladov na kolokáciu, ktorý určil TÚ SR. Cena musí byť nákladovo orientovaná. TÚ SR iným rozhodnutím určil, že významný podnik je spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST). Rozhodnutie je konečné.
     Predmetom regulácie podľa tohto rozhodnutia je cena za zriadenie fyzickej a vzdialenej kolokácie pre poskytovanie veľkoobchodného širokopásmového prístupu prostredníctvom technológie xDSL a FTTx významným podnikom (kolokácie zabezpečovanej významným podnikom). Významný podnik je povinný pri výpočte ceny kolokácie, t.j. ceny za vybudovanie kolokačného priestoru alebo miesta a za poskytovanie všetkých služieb spojených s poskytovaním širokopásmového prístupu prostredníctvom technológie xDSL a FTTx zabezpečiť, aby cena bola nákladovo orientovaná. Nákladovo orientovaná cena znamená, že do ceny vstupujú iba nevyhnutné náklady potrebné na zriadenie, vybudovanie a technické vybavenie kolokačného priestoru alebo miesta. Súčasne musí umožniť, aby náklady na zriadenie a vybudovanie kolokačného priestoru alebo miesta neboli hradené jednorázovo v plnej výške prvým podnikom žiadajúcim o kolokáciu pre poskytovanie širokopásmového prístupu prostredníctvom technológie xDSL a FTTx. TÚ SR na základe predložených vstupných údajov a výpočtu ceny fyzickej alebo vzdialenej kolokácie pre poskytovanie širokopásmového prístupu prostredníctvom technológie xDSL a FTTx overí aplikovanie uloženej metódy kalkulácie cien. Na základe overenia správnosti vstupných údajov a výsledkov kontrolného výpočtu úrad cenu vypočítanú významným podnikom buď potvrdí alebo v odôvodnených prípadoch mu rozhodnutím určí úpravu ceny.
     TÚ SR už uložil povinnosť použiť rovnakú metódu pri stanovení cien za službu kolokácie pri poskytovaní veľkoobchodného prístupu k infraštruktúre na pevnom mieste a pri poskytovaní prístupu k veľkoobchodným ukončovacím častiam prenajatých okruhov.
     Kolokáciou sa rozumie poskytovanie samostatného fyzického priestoru a technického vybavenia potrebného na umiestnenie telekomunikačného zariadenia žiadateľa za účelom poskytovania služieb jeho koncovým užívateľom prostredníctvom širokopásmového prístupu technológiou xDSL a FTTx.

Rozhodnutie je publikované na /data/files/35741.pdf