Mobilní operátori plánujú testovať technológiu LTE

16.03.2010, Tlačová správa

     Dňa 16. marca 2010 nadobudlo právoplatnosť povolenie, ktoré Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal spoločnosti Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. na testovanie dátových služieb prostredníctvom technológie LTE vo verejnej mobilnej telefónnej sieti v pásme 2,6 GHz v lokalite Banská Bystrica. Platnosť povolenia je od 1.5. – 31.7.2010. O povolenie na skúšobnú prevádzku už požiadala aj spoločnosť Orange Slovensko, a.s.
     Parametre vysielacích zaradení sú povolené tak, aby nedochádzalo k rušeniu MMDS Vlkanová, napr. povolená je vertikálna polarizácia. Držiteľ povolenia má v povolení uvedené, že nesmie rušiť prevádzku MMDS Vlkanová. Systém MMDS Vlkanová je povolený vo frekvenčnom pásme 2520 – 2655 MHz s horizontálnou polarizáciou na dožitie do 31.12.2011, pričom frekvenčné úseky 2520 – 2570 MHz a 2620 – 2655 MHz môže držiteľ povolenia pre systém MMDS Vlkanová využívať dočasne, pokiaľ tieto frekvencie nebudú pridelené vo výberovom konaní podľa rozhodnutia Európskej komisie EK 2008/477/EC. V prípade vzniku rušenia prevádzky MMDS Vlkanová je O2 povinná testovaciu prevádzku ukončiť, a to až do doby odstránenia rušenia.
     TÚ SR zároveň nepovoľuje O2 skúšobnú prevádzku technológie LTE v lokalite Trnava, pretože by dochádzalo k rušeniu systémov MMDS, ktoré sú vo frekvenčnom pásme 2500 – 2690 MHz povolené na dožitie do 31.12.2011.