Mobilní operátori pristupujú k problému vlažne

26.08.2015, Tlačová správa

     Zástupcovia štátu Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ), Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVaRR) a Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (NDS) vyšli mobilným operátorom v maximálnej možnej miere v ústrety, aby im uľahčili pokrytie problematických úsekov diaľnic a rýchlostných komunikácií signálom mobilných prístupových sietí. Zástupcovia štátu po roku musia skonštatovať, že mobilní operátori sa k tejto otázke bohužiaľ stavajú vlažne. Je to sklamanie, keď vezmeme do úvahy, že napr. po obchvate Nitry, kde absentuje signál, prejde v oboch smeroch 20 tisíc áut denne a zabezpečeniu dostupnosti mobilných sietí a tým aj zvýšeniu bezpečnosti pre posádky týchto áut mobilní operátori nevenujú náležitú pozornosť. Napriek minimálnej snahe zo strany operátorov RÚ bude aj naďalej hľadať cestu zabezpečenia neprerušovanej komunikácie v kritických úsekoch diaľnic a rýchlostných komunikácií.
     Špecialisti z RÚ, MDVaRR, NDS, Orange, ST, SWAN a O2 pred cca rokom vytvorili pracovnú skupinu, ktorej cieľom je spolupracovať na dosiahnutí 100% pokrytia diaľnic a rýchlostných komunikácií signálom mobilných prístupových sietí, resp. odstránenie vypadávania hovorov. Dôvodom potreby dosiahnutia 100% pokrytia je najmä ochrana zdravia a životov účastníkov cestnej premávky. Pracovná skupina pracuje na báze dobrovoľnosti. Zástupcovia NDS odovzdali operátorom informácie na CD k všetkým novým úsekom diaľnic, ktoré majú byť odovzdané do konca roku 2016. Upozornili, že mapa v súčasnosti prevádzkovaných diaľnic a rýchlostných ciest je dostupná na webe NDS a v cestnej databanke SSC. Rovnako verejne dostupné sú informácie o pripravovaných úsekoch, zmluvách, termínoch a pod. Taktiež uviedli, že v novo budovaných tuneloch sa inštalujú vysielacie (vyžarovacie) káble vhodné aj pre šírenie signálu mobilných sietí a pracuje sa na postupnej obnove káblov aj v starších tuneloch. Zainteresovaní špecialisti sa dohodli na definovaní problematických lokalít budovania stožiarov základňových staníc mobilných operátorov a na hľadaní možností efektívneho riešenia situácie. Zástupcovia štátu navrhli mobilným operátorom, aby pri výstavbe stožiarov pre základňové stanice uvažovali nad ich zdieľaním. Zrýchli to výstavbu a zníži náklady. Zdieľanie infraštruktúry podporuje aj Európska komisia. RÚ ponúkol mobilným operátorom aktívnu pomoc pri riešení lokalít – úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, v ktorých majú problém zriadiť základňovú stanicu. Požiadal ich o explicitné určenie takýchto miest, aby mohol následne v spolupráci s ostatnými štátnymi organizáciami podniknúť všetky kroky a byť nápomocný pri prekonávaní týchto problémov. Na túto ponuku nereagoval ani jeden z operátorov.
     Bezpečné a rýchlejšie cestovanie pre občanov - motoristov je možné dosiahnuť využitím inteligentných dopravných systémov (ITS), ktoré ku svojej činnosti potrebujú elektronické komunikačné siete. Pokrytie signálom elektronických komunikačných sietí je nevyhnutnosťou aj pre fungovanie celoeurópskeho systému pre motorové vozidlá eCall, ktorý v prípade dopravnej nehody automaticky privolá záchranné zložky integrovaného záchranného systému, čo motoristom v konečnom dôsledku môže zachrániť život. Európska komisia presadzuje, aby už od apríla 2018 mali všetky nové vozidlá zabudovanú túto technológiu. K tomu, aby celý systém fungoval sú potrebné prístupové siete. Zarážajúci je vlažný prístup operátorov k tejto problematike.