Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad

 
 Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk
 
 
Názov a sídlo prijímateľa: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, P.O. Box 40, 828 55 Bratislava 24

Názov projektu: Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad

Miesto realizácie projektu: Celé územie Slovenskej republiky

Trvanie projektu: 01/2020 – 12/2021

Celkový rozpočet: 9 316 743,76 EUR

Spôsob financovania: nenávratná dotácia z fondov EÚ – Európsky fond regionálneho rozvoja
 
Stručný popis projektu:
 
Projekt je realizovaný pod špecifickým cieľom 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom/NGN, ktorý sa sústreďuje na pokrývanie širokopásmovým internetom s rýchlosťou aspoň 30 Mbit/s pre všetkých a pre polovice domácností Slovenska s rýchlosťou min. 100 Mbit/s. Tento cieľ sa bude postupne napĺňať pokrývaním bielych (aj šedých) miest a budovaním regionálnych sietí na báze optických vlákien.
 
Z hľadiska merateľných ukazovateľov má projekt stanovené dva základné indikátory:
 • Dodatočný počet bielych miest pokrytých širokopásmovým internetom s cieľovu hodnotou 30
 • Počet nástrojov pre efektívny manažment a plánovanie sietí s cieľovu hodnotou 1

Z pohľadu životných situácií sú projektom riešené:
 1. Oznamovacie povinnosti po registrácii podnikania
 2. Slobodný prístup k informáciám, prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy
 3. Poskytovanie konzultácií v oblasti elektronických komunikácií
 4. Ochrana záujmov koncových užívateľov v oblasti elektronických komunikácií
 5. Sprístupňovanie poskytovaných elektronických služieb verejnej správy prostredníctvom ústredného portáluRelevantnými sú však životné situácie uvedené v bodoch 1 a 2.
 
Tematickým obsahom tohto projektu je:
 • Analýza a návrh architektúry riešenia
 • Plánovanie investícii, biele miesta
 • riešenie sporov
 • Geografické zobrazenie priestorových informácii o eleketronických komunikáciách
 • Riadenie súťaží pre pokrytie bielych miest
 • Meranie broadbandu - technické merania, spracovanie informácií poskytovateľov služieb
 • Mobilná analytika a diagnostika
 • Dohľadové centrum mobilných meracích jednotiek
 • Implementačné služby a integrácia na interné systému RÚ
 • Pilotná prevádzka
 • Meracie zariadenia - mobilné jednotky
 • Meracie zariadenia - upgrade fixnej siete meracích staníc
 • Integrácia meracej technológie na informačný systém regulácie a štátneho dohľadu.
Cieľom predkladaného národného projektu je prostredníctvom Monitorovacieho systému pre reguláciu a štátny dohľad, posilniť výkon regulácie a štátneho dohľadu elektronických komunikácií a poštových služieb a zlepšenie dostupnosti ultra-rýchleho internetu na Slovensku.

Efektom posilnenia výkonu regulácie a štátneho dohľadu nad elektronickými komunikáciami bude stav, kedy všetci občania na Slovensku budú mať prístup k vysokorýchlostnému internetu, čo umožní zapájať do digitálnej ekonomiky a byť súčasťou budúcej európskej gigabitovej spoločnosti.Spodná časť formulára
 
 
Link na fotogalériu:  fotografie budú priebežne pridávané
Link na priebežné informácie o projekte: bude  priebežne aktualizovaný