Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad

logo OPII_EFRR
  
logo MDV SR_SK 

 
 
logo miiri farebne skMVSR
                                  Logo farebné
 

 Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk
  Prijímateľ: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, P.O. Box 40, 828 55 Bratislava 24

Partner projektu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Štefánikova 882, 811 05 Bratislava
 
Riadiaci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
 
Názov projektu: Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad

Miesto realizácie projektu: Slovenská republika

Celkový rozpočet: 9 316 743,76 EUR

Spôsob financovania: nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ – Európsky fond regionálneho rozvoja
 
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 Informačná spoločnosť
 

Stručný popis projektu:

Zámerom národného projektu je posilniť výkon regulácie a štátneho dohľadu elektronických komunikácií a zlepšiť dostupnosť ultrarýchleho internetu („broadband“) na Slovensku.
 

Hlavné ciele projektu

  • vytvorenie komplexnej informačnej platformy pre podporu riadiacich a rozhodovacích procesov Broadband Competence Office pri zavádzaní širokopásmových sietí na Slovensku
  • zefektívnenie procesu regulácie a štátneho dohľadu nad elektronickými komunikáciami a poštovými službami za účelom vytvorenia efektívne spravovaného prostredia pre potreby informačnej spoločnosti
  • optimalizácia sektorových politík v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb
  • poskytovanie kvalitných elektronických služieb smerom k podnikateľskému prostrediu a k občanom
  • zlepšenie a zefektívnenie mapovania komunikačnej infraštruktúry a identifikácie bielych miest na úrovni jednotlivých domácnosti.

Hlavné výstupy projektu

  • vybudovanie informačného systému zabezpečujúceho biznis funkcie
  • mapovanie a monitoring pokrytia širokopásmových sietí
  • správa verejných konzultácií, plánovaných investícií a štátnych intervencií
  • poskytovanie informácií
  • špecializované meracie zariadenia pre zabezpečenie výkonu činností v súlade s cieľmi projektu.  
 
Link na fotogalériu:  fotografie budú priebežne pridávané
Link na priebežné informácie o projekte: bude  priebežne aktualizovaný