Na troch najdôležitejších veľkoobchodných trhoch nie je efektívna súťaž

30.06.2004, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil na svojich stránkach výsledky analýzy troch najdôležitejších trhov a začína konzultácie. Výsledky analýzy ďalších trhov bude zverejňovať postupne. Cieľom analýzy bolo zistiť, či na relevantnom trhu je efektívna súťaž. TÚ SR podľa ukončenej analýzy na troch najdôležitejších relevantných trhoch zistil, že na nich pôsobí podnik, ktorý nie je vystavený efektívnej súťaži a ekonomický vplyv mu v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov. Úrad po skončení konzultácií určí rozhodnutím významný podnik a uloží mu aspoň jednu z povinností stanovených v zákone. Cieľom povinností bude podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu.

TÚ SR zverejnil na svojich stránkach výsledky analýzy týchto trhov:

1. trh poskytovania služby zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, ktorou je prenos volania alebo volania do siete Internet z koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou do bodu prepojenia medzi dvoma pevnými sieťami alebo medzi pevnou a mobilnou sieťou,

2. trh poskytovania služby ukončovania volania v jednotlivých verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnení, ktorou je prenos volania smerovaného ku koncovému užívateľovi verejnej telefónnej služby na pevnom mieste pripojenia z bodu prepojenia medzi dvoma pevnými sieťami alebo medzi mobilnou a pevnou sieťou do koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou,

3. trh veľkoobchodného uvoľneného prístupu k účastníckemu vedeniu za účelom poskytovania širokopásmových a hlasových služieb je uvoľnený prístup a spoločný prístup k metalickému skrúcanému páru účastníckeho vedenia alebo úseku spájajúcemu koncový bod siete v priestoroch účastníka so špecifikovaným prístupovým bodom účastníckeho vedenia, ktorý umožňuje využiť celé frekvenčné spektrum metalického skrúcaného páru, alebo iba časť tohto frekvenčného spektra na poskytovanie širokopásmových dátových služieb a hlasovej komunikácie.

TÚ SR zverejnil v prvom čísle Vestníka TÚ SR rozhodnutie z 28. januára 2004, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov. Úrad určil relevantné trhy v oblasti elektronických komunikácií na základe Európskou komisiou odporúčaného zoznamu relevantných trhov. TÚ SR bude priebežne dopĺňať alebo meniť zoznam relevantných trhov na základe usmernení a odporúčaní Európskej komisie.

Podľa zákona o elektronických komunikáciách, ak úrad na základe analýzy zistí, že na relevantnom trhu nie je efektívna súťaž, po skončení konzultácií určí rozhodnutím významný podnik a uloží mu aspoň jednu z týchto povinností: transparentnosť prístupu, nediskrimináciu prístupu alebo prepojenia sietí, oddelená evidencia, prístup k určitým sieťovým prostriedkom, nákladovú orientáciu cien, poskytovať časť alebo celý minimálny súbor prenajatých okruhov, umožniť svojim účastníkom výber podniku individuálnou voľbou a predvoľbou čísla pre jednotlivé volania.

Regulácia súťaže v elektr. komunikáciách - http://www.teleoff.gov.sk/sk/Sutaz/index.html

V Bratislave 30. júna 2004.