Na TÚ SR vrcholia prípravy na nové kompetencie

18.12.2003, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) sa naďalej dôsledne pripravuje na nové kompetencie, ktoré bude mať podľa zákona o elektronických komunikáciách. TÚ SR spolupracuje s rezortným ministerstvom na návrhu vyhlášky o univerzálnej službe, pripravuje návrhy ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a výberovými konaniami obsadil takmer všetky kľúčové voľné pracovné miesta. Činnosť úradu v budúcom roku môže nepriaznivo ovplyvniť rozpočet úradu, ktorý bude napriek vyšším kompetenciám nižší ako v roku 2003.

Úrad v súčasnosti pripravuje návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov. Na vydávanie všeobecne záväzných právnych predpisov sa vzťahujú legislatívne pravidlá vlády SR. Pri dodržaní určeného postupu si vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu vyžiada niekoľko mesiacov po zverejnení jeho návrhu. Vzhľadom na tento fakt úrad už v predstihu pripravuje jednotlivé návrhy, čím výrazne urýchli celý proces. „Jednou z našich priorít je, aby sme vydali všeobecne záväzné právne predpisy bez zbytočného zdržovania a vytvoril tak potrebné legislatívne podmienky,“ poznamenal Ing. Milan Luknár, predseda Telekomunikačného úradu SR.

Ďalšou dôležitou úlohou, na ktorú sa úrad pripravuje, je určenie relevantných trhov. V zmysle schváleného zákona o elektronických komunikáciách úrad určí relevantné trhy v oblasti elektronických komunikácií na základe Európskou komisiou odporúčaného zoznamu relevantných trhov, ktorých je 18. Úrad bude priebežne dopĺňať alebo meniť zoznam relevantných trhov na základe usmernení a odporúčaní Európskej komisie. Zoznam relevantných trhov a jeho zmeny určí rozhodnutím, ktoré uverejní vo vestníku a vyhlási v Zbierke zákonov SR uverejnením oznámenia úradu o jeho vydaní. „Po určení relevantných trhov vykoná analýzu relevantných trhov s cieľom zistiť, či na nich je efektívna súťaž,“ vysvetlil predseda TÚ SR. „Ak úrad na základe analýzy zistí, že na relevantnom trhu nie je efektívna súťaž, určí rozhodnutím významný podnik a uloží mu určité povinnosti, doplnil Luknár. Cieľom povinností bude podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu.

Veľmi dôležité na zabezpečenie plnenia terajších i budúcich regulačných úloh je obsadenie voľných miest. TÚ SR mal k 15. decembru 2003 obsadené takmer všetky kľúčové pozície. Úrad k tomuto dátumu eviduje 15 voľných pracovných miest, čo predstavuje cca 7% z celkového počtu pracovných miest. Počet voľných pracovných miest sa mierne mení, čo je spôsobené prirodzeným úbytkom zamestnancov, napr. odchodom do starobného dôchodku. Už v januári 2004 sa budú konať výberové konania na obsadenie siedmich pracovných miest.

Zákon o elektronických komunikáciách by mal odstrániť nedostatky súčasného zákona a posilniť kompetencie TÚ SR. Účelom zákona o elektronických komunikáciách je implementácia nového regulačného rámca EÚ do právneho poriadku SR. Zákon o elektronických komunikáciách zruší a nahradí súčasný zákon o telekomunikáciách. Nový regulačný rámec EÚ je zameraný na ďalší rozvoj hospodárskej súťaže, na výhodnejšie ceny pre spotrebiteľa, kvalitu, lepší výber služieb, zhodnotenie kapitálu a zároveň má zabezpečiť transparentnosť a právnu istotu pre všetkých účastníkov operujúcich na vnútornom trhu EÚ.

V Bratislave 18. decembra 2003.