Najčastejšie otázky

1. Otázky týkajúce sa zákona o elektronických komunikáciách a jeho výkladu.

Zákon je dostupný na webe RÚ. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb nie je oprávnený podávať oficiálny výklad zákona a nie je ani predkladateľom zákona, pre lepšie pochopenie úmyslu zákonodárcu je vhodné prečítať si dôvodovú správu. Dôvodová správa je dostupná na webe RÚ. Znenia zákonov a ich noviel sú dostupné na Jednotnom automatizovanom systéme právnych predpisov (informácia sa otvára v novom okne). Návrhy zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane sprievodných materiálov sú dostupné na Portále právnych predpisov (informácia sa otvára v novom okne). Legislatívny zámer zákona, jeho novely a dôvodové správy sú dostupné aj na internetovom portále Právo informačných a komunikačných technológií (informácia sa otvára v novom okne). V prípade ďalších otázok sa môžete obrátiť priamo na predkladateľa zákona - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

2. Chcem začať podnikať v oblasti elektronických komunikácií, ako mám postupovať?

Potrebné informácie nájdete v zákone o elektronických komunikáciách a na webe úradu v časti "Začínam podnikať".

3. Chceli by sme postaviť a prevádzkovať verejnú sieť na cudzej nehnuteľnosti. Aké sú naše práva a povinnosti?

Oprávnenia a povinnosti k cudzím nehnuteľnostiam upravuje § 69 zákona o elektronických komunikáciách. Vyjadrenie tvorcu zákona k týmto ustanoveniam nájdete na jeho stránke (informácia sa otvára v novom okne). V prípade ďalších otázok sa môžete obrátiť priamo na predkladateľa zákona - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

4. Sprístupnenie rozhodnutí RÚ.

Podľa § 7 zákona o elektronických komunikáciách úrad svoje rozhodnutia, všeobecne záväzné právne predpisy a informácie, ktoré prispejú k otvorenému a funkčne konkurenčnému trhu zverejňuje vo vestníku a informatívne na internete, pričom zabezpečuje ochranu údajov. Počty rozhodnutí úradu sú zverejňované aj vo výročných správach TÚ SR.

5. Sprístupnenie zmlúv, ktoré uzavrel úrad podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Zmluvy sú sprístupnené na webe RÚ.