Najneskôr od septembra sa čas prenesenia čísla skráti na max. 5 pracovných dní

28.05.2009, Tlačová správa

     Podľa opatrenia Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) z 26. mája 2009, ktorým sa ustanovujú podrobnosti zabezpečenia prenositeľnosti čísla sa najneskôr od septembra 2009 skráti čas na prenesenie čísla v pevných aj mobilných sieťach na max. 5 pracovných dní a zavedie sa jednotná „hláska“ pri volaní na prenesené číslo v mobilných sieťach. TÚ SR ďalej zverejňuje odporúčanie operátorom nepožadovať priame úhrady užívateľov za služby spojené s prenositeľnosťou čísla. Ak podniky priamu úhradu užívateľov za služby spojené s prenositeľnosťou čísla požadujú, tak aby bola maximálne vo výške 4 eurá (120,50 - Sk).
     Podľa nového opatrenia operátor ku ktorému užívateľ odchádza prenesie číslo najneskôr na piaty pracovný deň od prijatia žiadosti a aktivuje služby tak, aby prerušenie ich poskytovania neprekročilo dohodnutý časový rámec. Užívateľ a operátor sa môžu dohodnúť aj na dlhšej lehote ukončenia prenesenia čísla.
     Pred volaním sa užívateľ bude môcť informovať prostredníctvom internetovej stránky operátora alebo prostredníctvom bezplatnej krátkej textovej správy (SMS), ak operátor túto službu poskytuje, či bolo číslo prenesené do siete iného operátora. Pri volaniach na prenesené číslo v rámci mobilných sietí sa pred spojením volania ozve hlasová informácia („hláska“). Hláska v slovenskom jazyku bude môcť mať dĺžku max. 5 sekúnd, prípadne max. 11 sekúnd pri dvojjazyčnom oznámení. Hlasové oznámenie bude automaticky aktivované, pričom užívateľ bude mať možnosť deaktivácie. Po skončení hlasového oznámenia bude užívateľovi poskytnutý čas minimálne 1 sekunda na ukončenie hovoru bez toho, aby nastala tarifikácia (spoplatnenie volania).
     Stála pracovná komisia pri LRV z pôvodného návrhu úradu vypustila cenovú reguláciu priamej úhrady pre užívateľa za služby spojené s prenositeľnosťou čísla. TÚ SR preto z dôvodu ochrany záujmov koncových užívateľov publikuje vo svojom vestníku a na internetovej stránke odporúčanie pre operátorov. TÚ SR odporúča podnikom: 1) nepožadovať priame úhrady užívateľov za služby spojené s prenositeľnosťou čísla, 2) ak podniky priamu úhradu užívateľov za služby spojené s prenositeľnosťou čísla požadujú, tak maximálne vo výške 4 eurá (120,50 - Sk).

Opatrenie a odporúčanie v plnom znení - http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=1811