Najvyšší súd odročil konanie o žalobe ST na neurčito

17.01.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) oznamuje, že pojednávanie vo veci žaloby, ktorú podala spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST), bolo odročené na neurčito za účelom ďalšieho procesného postupu. ST žalobou namietala retroaktivitu a teda neústavnosť novely zákona o elektronických komunikáciách č. 122/2011, podľa ktorej sa ku dňu 1.5.2011 zastavuje konanie o predĺžení povolenia (tzv. „mobilnej licencie“), ktoré bolo začaté pred účinnosťou tejto novely. Predseda senátu oznámil: „z výsledku prípravy pojednávania vyplýva, že žaloba je podpísaná predsedom predstavenstva a podpredsedom predstavenstva žalobcu (ST), ktorí podľa uvedených akademických titulov nie sú osobami s právnickým vzdelaním.“ Vzhľadom na uvedené je nevyhnutné tento nedostatok odstrániť. V uznesení sa uvádza: „Súd ukladá žalobcovi, aby v lehote 5 dní predložil doklad, že žaloba bola podaná osobou, ktorá má právnické vzdelanie a že ho v konaní bude zastupovať osoba s právnickým vzdelaním v zmysle § 250 O.s.p.“