Najvyšší súd potvrdil zákonnosť výberového konania na 3. mobilného operátora

06.12.2007, Tlačová správa
Najvyšší súd SR dnes zamietol žalobu Generálnej prokuratúry SR (GP), ktorou GP napadla výberové konanie na 3. mobilného operátora. Najvyšší súd SR v nedávnej minulosti zamietol aj ďalšie dve žaloby, ktoré súviseli s výberovým konaním na 3. mobilného operátora a pridelením frekvencií víťazovi. Zamietnutie žalôb definitívne dokazuje, že výberové konanie na 3. mobilného operátora a následné vydanie povolenia víťazovi prebehli zákonným spôsobom. Víťaz výberového konania môže bez akejkoľvek neistoty pokračovať v investíciách.

Mobilkom Austria, ako neúspešný uchádzač o povolenie, podal žalobu voči všetkým členom výberovej komisie menovite. Konanie bolo zastavené. Rovnako Mobilkom Austria podal žalobu voči rozhodnutiu TÚ SR o pridelení frekvencií pre Telefónica O2 Slovakia. Konanie bolo zastavené, lebo žalobca nemal aktívnu legitimáciu na podanie žaloby, t.j. nebol účastníkom správneho konania o pridelení frekvencií. Žalobám predchádzala snaha o spochybnenie výberového konania a námietky rôzneho druhu zo strany neúspešných uchádzačov. Všetky námietky sa napokon ukázali ako neopodstatnené.

Žalobe Generálnej prokuratúry SR predchádzal protest prokurátora. Dňa 19.1. 2007 Krajská prokuratúra Bratislava doručila na TÚ SR protest prokurátora. Protest prokurátora sa opiera o už medializované podania neúspešných uchádzačov vo výberovom konaní na tretieho mobilného operátora. Dňa 15.2. 2007 TÚ SR zaslal prokurátorovi oznámenie o nevyhovení jeho protestu a postúpil vec predsedovi TÚ SR, ktorý o proteste rozhodol v zákonnej lehote. Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) Mgr. Branislav Máčaj konštatoval, že napadnutým rozhodnutím (povolenie pre Telefónica O2 Slovakia s.r.o.) zákon porušený nebol a že rozhodnutie bolo vydané v súlade so zákonom. Predseda TÚ SR sa rovnako, ako predtým TÚ SR, Odbor správy frekvenčného spektra nestotožnil s právnym názorom prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava, že výberové konanie na tretieho mobilného operátora prebehlo nezákonne, a preto protestu prokurátora nevyhovel.V Bratislave 6. decembra 2007.