Najvyšší súd SR rozhodol vo veci zákonnosti kontroly v UPC

12.12.2001, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR dostal písomné vyhotovenie rozsudku zo 7. novembra 2001, ktorým Najvyšší súd SR potvrdzuje rozhodnutie TÚ SR z 24. apríla 2001.

TÚ SR rozhodnutím uložil podľa zákona o cenách spoločnosti UPC Slovensko, s.r.o. pokutu v sume 50 000,- Sk za porušenie cenovej disciplíny z dôvodu neposkytnutia informácií, ktoré si úrad vyžiadal pre potreby cenovej kontroly v súlade so zákonom o cenách.

Spoločnosť UPC Slovensko podala v zákonnej lehote opravný prostriedok proti rozhodnutiu TÚ SR. Spoločnosť namietala neprimeranosť lehôt na prípravu akýchkoľvek stanovísk, informácií a podkladov, ako aj nesprávnu aplikáciu právnych predpisov a postup TÚ SR v správnom konaní atď. UPC žiadali preto, aby súd rozhodnutie úradu ako nezákonné zrušil.

Najvyšší súd SR preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo a dospel k názoru, že opravnému prostriedku nie je možné vyhovieť.

Cenovú kontrolu podľa zákona o cenách je oprávnený vykonávať pri prirodzených monopoloch iný orgán štátnej správy (cenový kontrolný orgán). TÚ SR je v zmysle zákona o cenách cenovým kontrolným orgánom, čiže má právomoc vykonávať cenovú kontrolu. Úrad je cenovým orgánom od 1. júla 2000, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách.

Pokiaľ sa týka námietky spoločnosti UPC Slovensko, s.r.o. o neprimeranosti lehôt na poskytovanie informácií pre potreby cenovej kontroly súd nepovažuje uvedenú námietku za opodstatnenú. Podľa Najvyššieho súdu SR je rozhodnutie TÚ SR v súlade so zákonom vrátane výšky pokuty, ktorá zodpovedá dobe, rozsahu a závažnosti porušenia cenovej disciplíny podľa § 18 ods. 4 zákona č. 18/1996 Z.z..

Proti tomuto rozsudku účastníci nemajú právo podať opravný prostriedok.

V Bratislave 12. decembra 2001.