Nákladové ceny pri zostavení volania v pevnej sieti zlepšia podmienky pre konkurenciu

11.11.2008, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodnutím z 10.11. 2008 uložil spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST), ako významnému podniku, povinnosť nákladovej orientácie cien pri poskytovaní služby zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení. Uložená povinnosť bude znamenať zníženie cien, ktoré účtuje ST svojej konkurencii a vytvorí podmienky pre ďalší rozvoj konkurencie pri poskytovaní telefónnej služby v pevnej sieti formou výberu podniku („telekomunikačného operátora“) priamou voľbou alebo predvoľbou. Pre užívateľov služieb to môže znamenať skvalitnenie služieb a prípadne zníženie cien. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné.

Spoločnosť ST, a.s. bude podľa rozhodnutia povinná stanoviť ceny tak, aby tieto obsahovali iba náklady spojené s poskytovaním služby zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti a aby do týchto cien neboli započítané aj tie náklady, ktoré nesúvisia s poskytovaním služby zostavenia volania, podľa metódy kalkulácie cien určenej úradom rozhodnutím zo dňa 18. septembra 2008 uverejnenom vo Vestníku TÚ SR - http://www.teleoff.gov.sk/sk/Rozhodnutia/SMP/zost.rtf a to najneskôr do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení povinnosti. TÚ SR ďalej ukladá spoločnosti ST zmeniť referenčnú ponuku na prepojenie podľa tohto rozhodnutia a takto upravenú ju predložiť úradu do 30 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.

TÚ SR v záujme transparentnosti konzultoval použitie navrhovanej metódy so spoločnosťou ST, doručil jej návrh rozhodnutia o určení metódy kalkulácie cien pri poskytovaní služby zostavenia volaní v sieti významného podniku. Súčasne bol tento návrh rozhodnutia zverejnený na verejne dostupnej internetovej stránke úradu. TÚ SR podľa zákona požiadal Protimonopolný úrad SR a všetky ostatné telekomunikačné spoločnosti i odbornú verejnosť o zaslanie písomných pripomienok k navrhovanej metóde kalkulácie cien za zostavenie volania v rámci vnútroštátnej konzultácie. Následne bol tento návrh upravený a notifikovaný do Európskej komisie (EK). EK nemala žiadne pripomienky k navrhovanej cenovej regulácii vzťahujúcej sa na veľkoobchodný trh pre zostavenie volania vo verejnej telefónnej sieti poskytovanej v pevnom umiestnení.