Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/644 z 18. apríla 2018 o službách cezhraničného dodávania balíkov

     V súvislosti s rozvojom v oblasti trhu cezhraničného dodávania balíkových zásielok dňa 22. mája 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/644 z 18. apríla 2018 o službách cezhraničného dodávania balíkov. Prijatie nariadenia je súčasťou úsilia o posilnenie elektronického obchodu v rámci jednotného digitálneho trhu.
     Cieľom prijatia nových pravidiel na európskej úrovni je zabezpečiť transparentnosť cezhraničného dodávania balíkov a národným regulačným orgánom poskytnúť viac právomocí monitorovania tohto trhu. V zmysle nových pravidiel Európska komisia zverejní verejné tarify poskytovateľov služieb cezhraničného dodávania balíkov na osobitnej webovej stránke. Táto webová stránka uľahčí spotrebiteľom a podnikom porovnávanie sadzieb. Zároveň poskytovatelia dodávateľských služieb budú musieť svojim národným regulačným orgánom poskytovať rôzne údaje, na základe ktorých budú tieto orgány schopné posúdiť tarify a identifikovať obmedzenia trhu. Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch únie. Znenie nariadenia v slovenskom jazyku je zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.112.01.0019.01.SLK&toc=OJ:L:2018:112:TOC