Návod na kódovanie vyžarovacích diagramov antén

Vzor vyžarovacích diagramov antén vzor č. 1vzor č. 2 a vzor č. 3

1.     Všeobecne

1.1  Pre popis charakteristík anténnych diagramov pri koordinačnej procedúre sa používa znakový reťazec, ktorý pozostáva z troch číslic, dvoch písmen a dvoch číslic a je používaný podľa Odporúčania CEPT T/R 25-08.

Štruktúra reťazca znakov je  nasledovná:

                              000                   XX                        00

                            1 – 3 znak         4 – 5 znak        6 – 7 znak

                              (číslice)            (písmená)          (číslice)

Tento reťazec sa musí uviesť :000XX00

 

1.2           Tento reťazec sa používa:

1.2.1        pre popis charakteristík antén v koordinačnej požiadavke

1.2.2        pre znázornenie charakteristík antén pri posudzovaní 
                tejto koordinačnej   požiadavky

1.3           V prípade, že žiadateľ podáva žiadosť elektronicky vo formáte prílohy 2      

            HCM dohody:

horizontálny vyžarovací diagram má byť zapísaný v kolonke 9XH.                  
vertikálny vyžarovací diagram s eleváciou (klopením),uhol elevácie má byť
uvedený v kolonke 9B.Vertikálny vyžarovací diagram má byť popísaný
obdobným spôsobom ako horizontálny vyžarovací diagram a má byť uvedený v kolonke 9XV.

 1.4     Dodatok 1 a 2 tejto prílohy (vzor č. 1 a vzor č. 2) obsahuje grafické znázornenie deviatich typických skupín vyžarovacích diagramov, ktoré reprezentujú typy antén používaných v praxi. Tieto antény sú určené nasledovným dvojpísmenovým kódom: EA, EB, EC, DE, KA, LA, CA, CB a CC. Vzorce pre grafické znázornenie sú dané v Dodatku 3, Dodatky 4 a 5 obsahujú popisy V a W typov vyžarovacích diagramov antén. Dodatky 6 a 7 obsahujú popisy TA typov vyžarovacích diagramov antén.

1.5            Ak má parameter 9XV (vertikálny diagram antény) kód TA značí, že 3D vyžarovací diagram antény je elektricky klopený.

1.6            Pre každú stanicu, môže byť definovaný iba jeden typ vyžarovacieho diagramu antény, ktorý platí vo všetkých smeroch.

2. Zloženie znakového reťazca pre typické skupiny diagramov antén.

 2.1 Pre diagramy skupín antén EA, EB, EC, DE a LA (Dodatok 1) nasledovné údaje musia byť kódované v znakovom reťazci:

       1 – 3 znak: Tieto čísla popisujú uhol poklesu maximálneho vyžiareného výkonu na 50 %. Tento uhol musí byť jednorazovo určený medzi smerom maximálneho vyžarovania a smerom ktorý zodpovedá 50 % vyžiareného výkonu (v diagrame 1/√2=0.707 úrovne poľa) . Príklad:030 je pre uhol 30 stupňov.

      4 – 5 znak: Tieto znaky popisujú skupinu anténnych diagramov, príklad :EA,EB atď.

                          Pre všesmerové antény je treba použiť kód ND.

      6 – 7 znak: Tieto čísla popisujú obálku bočných lalokov, ktorá neobsahuje hlavný lalok. Ten je definovaný prvými piatimi znakmi. Tieto posledné dva znaky je možné odvodiť z potlačenia vyznačeného touto obálkou v diagrame antény násobeným číslom 100.V prípade ak je udaný iba predo-zadný pomer tieto čísla sa dajú vypočítať pomocou  rovnice:
kodant(predo-zadný pomer v dB)

2.2 Pre anténne diagramy skupín CA,CB,CC a KA /Dodatok 2/ musia byť nasledovné údaje zakódované v znakovom reťazci:

      1 – 3 znak: Tieto čísla nepopisujú uhol ako v bode 2.1.Namiesto týchto čísel sa popisuje potlačenie diagramu. Tieto znaky sa dajú získať z hodnôt potlačenia v anténnom diagrame násobením 100.

      4 – 5 znak: Tieto znaky popisujú skupiny anténnych diagramov napr. CA,CB atď.

      6 – 7 znak: Pre anténne typy bez alebo s bezvýznamným bočným lalokom tieto čísla majú hodnotu 00. Ak bočné laloky presahujú hodnoty diagramových kriviek popísaných v znakoch 1 – 3, najväčší bočný lalok sa vezme   do úvahy. V tomto prípade sa čísla 6 – 7  počítajú rovnakým spôsobom ako je popísané v bode 2.1 znaky 6 – 7.

2.3 Pre diagramy antén skupiny TA /Dodatok 6/ musia byť nasledovné údaje zakódované v znakovom reťazci:

      1 – 3 znak: Tieto čísla popisujú 10 násobok uhlu poklesu maximálneho vyžiareného výkonu na 50 %. Tento  uhol musí byť jednorazovo určený medzi smerom maximálneho vyžarovania a smerom ktorý zodpovedá 50 %  vyžiareného výkonu (v diagrame 6, 1/√2=0.707 úrovne poľa). Príklad:300 je pre uhol 30 stupňov.

     4 – 5 znak: Tieto znaky popisujú skupinu anténnych diagramov, príklad: TA

     6 – 7 znak: Tieto čísla popisujú obálku bočných lalokov, ktorú neobsahuje hlavný lalok. Ten je definovaný prvými piatimi znakmi. Tieto posledné dva znaky je možné odvodiť z potlačenia vyznačeného touto obálkou v diagrame antény násobeným číslom 100.V prípade ak je udaný iba predo-zadný pomer tieto čísla sa dajú vypočítať pomocou rovnice:             

kodant    (predo-zadný pomer v dB)

2.4 Pre všetky diagramy uvedené v obrázkoch Dodatkov 1, 2 a 6 sú prípustné aj iné krivky, ako sú zakreslené v týchto diagramoch  pokiaľ tieto nepresiahnu hranice kriviek diagramov. Príklad: Pre anténu typu EA sú zakreslené diagramy iba pre uhly 65, 45, 30 a 15 stupňov, ale aj každý iný uhol  otvorenia antén medzi 0 a 65 stupňov sú povolené.

3    Vytvorenie znakového reťazca z udaného diagramu antény.

3.1 Pre všesmerovú anténu je znakový reťazec vyjadrený kódom 000ND00

3.2 Pre iné typy antén sa diagram antény porovnáva s diagramami nakreslenými v Dodatkoch 1 a 2. Základom znakového reťazca je diagram z týchto Dodatkov, ktorý sa najpresnejšie vystihuje diagram pre daný typ antény. Číselné hodnoty faktoru potlačenia sú uvedené v tabuľkách Dodatkov 1, 2 a 6. Potlačenie znázornené výsledným typom antény nesmie prekročiť potlačenie reálnej antény viac ako o 1 dB.

3.3 Typy antén CA,CB,CC a DE majú niekoľko hlavných lalokov. V týchto prípadoch sa aplikuje postup popísaný v bodoch 2.1 a 2.2 avšak znakový reťazec sa udáva iba pre jeden hlavný lalok.

4   Odvodenie anténneho diagramu z daného znakového reťazca.

4.1 Dvojpísmenový kód určuje typ antény.

4.2 Uhol polovičného výkonu, postranné laloky a potlačenia vyžarovania je možné odvodiť z číslic znakového reťazca.     

4.3 Pre iné uhly je potrebné prevziať z tabuliek Dodatkov 1, 2 a 6 najhorší prípad hodnoty potlačenia, alebo môže byť táto hodnota vypočítaná podľa nasledujúcej rovnice:

 

       kodant
faktor potlačenia/dB/=20*log(číselná hodnota z diagramu)

Rozsah tejto číselnej hodnoty je vždy v rozmedzí 0 a 1.