Návrh novely zákona

21.12.2004, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) pripravuje pre Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR návrhy k pripravovanej novele zákona o elektronických komunikáciách. TÚ SR na základe skúseností napr. navrhne, aby mohol ukladať podnikom, ktoré konajú v rozpore s rozhodnutím úradu pokutu až 20 mil. Sk a za opakované porušenie povinnosti zákaz činnosti. Úrad navrhuje aj ďalšie zmeny, ktoré zlepšia podmienky na podnikanie a posilnia pozíciu úradu.

TÚ SR napr. navrhne, aby mohol ukladať podnikom, ktoré konajú v rozpore s rozhodnutím úradu alebo nezosúladia svoje konanie s rozhodnutím úradu pokutu až 20 mil. Sk. Dôvodom návrhu je fakt, že úrad zatiaľ môže za takéto porušenie zákona ukladať pokutu len do 50 tis. Sk podľa správneho poriadku a podnikom sa viac oplatí nedodržiavať povinnosti. Úrad ďalej navrhuje, aby mohol ukladať zákaz činnosti tomu, kto opakovane konal v rozpore s rozhodnutím úradu alebo nezosúladil svoje konanie s rozhodnutím úradu. Dôvodom tohto návrhu je fakt, že finančne silné podniky radšej opakovane platia pokuty, ako by mali konať v súlade so zákonom.

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR pripravuje na základe pripomienok Európskej komisie, hodnotiacej správy EK a skúseností za prvý rok návrh novely zákona o elektronických komunikáciách. Telekomunikačný úrad SR predloží prvé návrhy do polovice januára 2005 a využije každú možnosť na pripomienkovanie nového znenia.

V Bratislave 21. decembra 2004.