Návrh rozhodnutia, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien kolokácie

13.04.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) uverejnil na konzultačnom mieste návrh rozhodnutia, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien kolokácie pri poskytovaní prístupu k veľkoobchodným ukončovacím častiam prenajatých okruhov, ktoré spájajú koncové body siete s bodom prepojenia. Pripomienky k návrhu rozhodnutia môžu dotknuté osoby predložiť do jedného mesiaca od zverejnenia na konzultačnom mieste úradu, t.j. do 14.05.2012.
     Predmetom regulácie podľa tohto rozhodnutia bude cena za zriadenie fyzickej a vzdialenej kolokácie pre poskytovanie prístupu k veľkoobchodným ukončovacím častiam prenajatých okruhov t. j. častiam prenajatých okruhov, ktoré spájajú koncové body siete s bodom prepojenia. Výpočet ceny pomocou metódy kalkulácie cien kolokácie pre prístup k ukončovacím častiam prenajatých okruhov zahŕňa všetky oprávnené náklady na fyzickú alebo vzdialenú kolokáciu, preto významný podnik nie je oprávnený účtovať v súvislosti s kolokáciou žiadne ďalšie poplatky. Maximálna cena za fyzickú alebo vzdialenú kolokáciu pri prístupe k ukončovacím častiam prenajatých okruhov potvrdená TÚ SR alebo určená rozhodnutím o úprave ceny bude mať platnosť až do potvrdenia novej ceny alebo do nadobudnutia právoplatnosti nového rozhodnutia o úprave ceny.