Návrh SWAN o používaní siete spĺňa požiadavky zákona

23.01.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) na základe návrhu na vydanie rozhodnutia o spoločnom užívaní infraštruktúry v zábavno-obchodných centrách v Dunajskej Strede, Prešove, Skalici a v Žiline, ktorý podala spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST) voči spoločnosti SWAN, a.s., rozhodol o zamietnutí návrhu ST v celom rozsahu. Návrh zmluvy o používaní siete, ktorý SWAN predložil ST, spĺňa všetky zákonné požiadavky, a preto nie je potrebné rozhodnutím regulačného úradu meniť jeho obsah. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. ST a SWAN majú zákonné právo podať voči rozhodnutiu do 15 dní opravný prostriedok – rozklad.
     Rozhodnutiu predchádzali verejné konzultácie k návrhu rozhodnutia. K návrhu rozhodnutia neprišla počas mesačnej lehoty ani jedna pripomienka. Regulačný úrad na základe zistených skutočností je toho názoru, že neexistuje žiaden dôvod, aby na základe návrhu ST rozhodol o spoločnom používaní infraštruktúry a vo svojom rozhodnutí určil pravidlá rozdelenia nákladov. Návrh zmluvy o používaní siete, ktorý SWAN predložil ST, spĺňa všetky zákonné požiadavky, a preto nie je potrebné rozhodnutím regulačného úradu meniť jeho obsah. Z tohto dôvodu návrh ST zamieta.
     V ustanovení § 67 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách sú špecifikované požiadavky na podmienky, za ktorých umožní podnik používať existujúcu infraštruktúru inému podniku, a to: nie diskriminujúce a za odplatu. Na základe údajov z návrhu, ako aj ďalších zhromaždených podkladov pre rozhodnutie regulačný úrad dospel k záveru, že návrh zmluvy o užívaní siete, ktorý SWAN predložil ST spĺňa obe hore uvedené podmienky.
     V § 67 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách je ustanovené, že odmietnuť uzavretie zmluvy možno len z dôvodu: technickej neuskutočniteľnosti alebo zo závažných bezpečnostných dôvodov vzhľadom na verejný záujem. Vzhľadom k tomu, že SWAN predložil ST návrh zmluvy o užívaní siete s cieľom o jej uzavretie, nie je možné konštatovať, že SWAN odmietol uzavretie predmetnej zmluvy. Práve naopak, SWAN sa aktívne snažil o uzatvorenie zmluvy o používaní jeho siete jednak jej predložením, ako aj následnou účasťou na rokovaní s ST.