Návrh všeobecného povolenia č. VPR - AA/2011

na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení krátkeho dosahu SRD, určených pre bezdrôtové prístupové siete rádiových miestnych dátových sietí a multigigabitové bezdrôtové systémy WAS/RLAN

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky v zmysle § 13 ods. 4 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení zverejňuje návrh všeobecného povolenia. Úrad vyzýva na predkladanie pripomienok k návrhu, ktoré je možné v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia návrhu zasielať na Telekomunikačný úrad SR, Odbor správy frekvenčného spektra, Továrenská 7, P.O. BOX 40, 828 55 Bratislava 24, e-mail: rudolf.madunicky@teleoff.gov.sk  

Návrh

Všeobecné povolenie č. VPR – AA/2011 na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení krátkeho dosahu SRD (ďalej len „rádiové zariadenia“), určených pre bezdrôtové prístupové siete rádiových miestnych dátových sietí (WAS/RLAN ) a multigigabitové bezdrôtové systémy (MGWS ) WAS/RLAN, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3 odporúčania ERC/REC 70-03. Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 13 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) ustanovuje:

Článok I
Základné ustanovenia

1. Týmto všeobecným povolením sa aplikuje rozhodnutie Európskej komisie č. 2010/368/EU z 30. júna 2010 [oznámené pod číslom K(2010) 4313], ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/771/ES o harmonizácii frekvenčného spektra na využívanie zariadeniami s krátkym dosahom a odporúčanie ERC/REC 70-03, ktoré tieto frekvenčné pásma uvádza v prílohe č. 3.
2. Toto všeobecné povolenie oprávňuje fyzické osoby a právnické osoby prevádzkovať rádiové zariadenia na území Slovenskej republiky bez individuálneho povolenia.

Článok II
Podmienky na prevádzkovanie rádiových zariadení

1. Rádiové zariadenia používané podľa podmienok tohto všeobecného povolenia vo frekvenčnom pásme 57,0 – 66,0 GHz je možné prevádzkovať vo vnútri, ako aj mimo budov. Pri použití vo vonkajších priestoroch sa pevná inštalácia týchto rádiových zariadení zakazuje.
2. Vo frekvenčnom pásme 57,0 – 66,0 GHz je obmedzená výkonová hustota e.i.r.p. na hodnotu 13 dBm/MHz v ktoromkoľvek úseku so šírkou 1 MHz. Na prístup k frekvenčnému spektru a na zníženie interferencie sa musia použiť techniky minimálne rovnako účinné ako techniky opísané v harmonizovaných normách prijatých podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/ES o rádiovom zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody.

3. Harmonizované frekvenčné pásma a technické parametre na prevádzkovanie rádiových zariadení uvádza nasledujúca tabuľka podľa prílohy č. 3 odporúčania ERC/REC 70-03:

 

Frekvenčné pásmo
Maximálny povolený výkon
Dodatočné parametre / Požiadavky na využitie frekvenčného spektra
Iné obmedzenia používania / Referencie
d)
17,1–17,3 GHz
100 mW e.i.r.p.
e)
57,0 – 66,0 GHz
e.i.r.p. 40 dBm       (pri max. výkonovej hustote  13 dBm/MHz e.i.r.p.)
Na prístup k frekvenčnému spektru a zmiernenie rušenia sa musia použiť techniky minimálne rovnako účinné, ako techniky opísané v harmonizovaných normách prijatých podľa smernice 1999/5/EC.
Fixné vonkajšie aplikácie sú vylúčené.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Technické a prevádzkové vlastnosti rádiových zariadení vo frekvenčnom pásme 17,1 – 17,3 GHz musia byť v primeranom rozsahu v súlade s požiadavkami harmonizovanej európskej normy EN 301 893 a vo frekvenčnom pásme 57,0 – 66,0 GHz musia byť v súlade s požiadavkami harmonizovanej európskej normy EN 302 567 vydanej Európskym inštitútom pre telekomunikačné normy (ETSI) a v súlade so základnými požiadavkami článku 3 ods. 2 smernice 1999/5/ES alebo s ekvivalentnými technickými špecifikáciami.

5. Rádiové zariadenia musia spĺňať technické požiadavky podľa § 3 nariadenia vlády č. 443/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.
6. Rádiové zariadenia prevádzkované na základe tohto všeobecného povolenia nesmú spôsobovať rušenie iným rádiovým zariadeniam oprávneným pracovať na uvedených frekvenciách a zároveň nemajú právo na ochranu pred rušením od iných rádiových zariadení oprávnených pracovať na uvedených frekvenciách.

7. Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku poruchy rádiového zariadenia, prevádzkovateľ je povinný vyradiť rádiové zariadenie z prevádzky až do jej odstránenia.

8. Na rádiových zariadeniach je zakázané vykonávať akékoľvek elektrické alebo mechanické úpravy, ktoré by mohli zmeniť ich technické vlastnosti zaručované výrobcom. K rádiovým zariadeniam je zakázané pripájať externé zosilňovače alebo externé antény, ktoré neboli určené výrobcom rádiového zariadenia.


Článok III
Zrušovacie ustanovenie


Zrušuje sa všeobecné povolenie VPR – 06/2009 na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení krátkeho dosahu SRD určených pre (MGWS) multigigabitové bezdrôtové systémy WAS/RLAN, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3 odporúčania ERC/REC 70-03 vo frekvenčných pásmach e) a f).


Článok IV
Účinnosť


Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia vo vestníku úradu.

V Bratislave 18. 05. 2011.

Ing. Ladislav Mikuš, v. r.
predseda úradu