Návrh všeobecného povolenia na prevádzku koncových rádiových staníc neverejných rádiotelefónnych sietí GSM-R

04.06.2003, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) zverejnil na svojich stránkach návrh všeobecného povolenia na prevádzku pohyblivých koncových vysielacích rádiových staníc neverejných rádiotelefónnych sietí GSM-R, určených pre spojenie na železniciach. Po zverejnení vo vestníku bude plynúť 30 - dňová lehota na pripomienkovanie návrhu. Zariadenia môžu byť prevádzkované výlučne pre potreby železničnej dopravy.

Toto povolenie bude oprávňovať fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú držiteľom povolenia prevádzkovať železničnú dráhu alebo licencie na prevádzkovanie dopravy na železničnej dráhe, vydanej podľa zákona č. 164/1996 Z.z. o dráhach v platnom znení, zriadiť a prevádzkovať na území Slovenskej republiky uvedené zariadenia bez akéhokoľvek ďalšieho povolenia za podmienok stanovených vo všeobecnom povolení.

Zariadenia budú musieť spĺňať technické požiadavky podľa § 3 Nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.

Zariadenia prevádzkované na základe tohto povolenia nebudú mať právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách.

Návrh všeobecného povolenia nájdete na http://www.teleoff.gov.sk/Diskusie/r-gsm.html

V Bratislave 4. júna 2003.