Návrh zmeny všeob. povolenia na poskytovanie poštových služieb

24.01.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) zverejnil vo svojom Vestníku a na webovom sídle návrh zmeny všeobecného povolenia na poskytovanie poštových služieb. Stanoviská a pripomienky k predloženému návrhu je možné zasielať písomne v lehote do 30 dní na adresu: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Stále pracovisko pre oblasť poštových služieb, Ul. 1. mája 16, 010 01 Žilina.
     Navrhované zmeny súvisia so zrušením Poštového regulačného úradu, ktorý k 1.1.2014 nahradil Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. V texte všeobecného povolenia sa mení číslo účtu, na ktorý sa uhrádza správny poplatok za registráciu a za zmenu registrovaných údajov. Ďalej v tlačivách, ktoré sú prílohou všeobecného povolenia, sa mení názov úradu.
     Všeobecné povolenie na poskytovanie poštových služieb určuje: a) všeobecné podmienky poskytovania poštových služieb iných ako univerzálna služba a poštového platobného styku, b) doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok na vybranie a dodanie úradných zásielok a poskytovanie poštového platobného styku, c) podrobnosti a údaje o registrácii, d) podrobnosti o preukázaní spôsobilosti, pripravenosti a schopnosti zabezpečiť určené podmienky poskytovania poštových služieb.