Návrhy všeobecných povolení na prevádzku zariadení malého výkonu

22.10.2003, Tlačová správa

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil na svojej web stránke dva návrhy všeobecných povolení na prevádzku rádiových zariadení malého výkonu so širokým spektrom využitia. Úrad vypracoval a zverejnil návrhy len niekoľko dní po stanovení podmienok rezortom, ktorý pásmo 868 - 870 MHz využíva. Pred nadobudnutím účinnosti týchto všeobecných povolení môže predajca, dovozca alebo distribútor požiadať úrad o vydanie rozhodnutia o predbežných podmienkach. Správny poplatok je 5 tis. Sk.

Spomenuté rádiové zariadenia malého výkonu budú fyzické aj právnické osoby zriaďovať a prevádzkovať bez akéhokoľvek ďalšieho povolenia vo vybraných úsekoch frekvenčného pásma 868 - 870 MHz s maximálnym vyžiareným výkonom 10 mW.

Pásmo 868 - 870 MHz je určené pre rádiové zariadenia na rôzne využitie, napr. ako je autoalarm vo vyšších triedach automobilov, zariadenie na odčítavanie stavov vodomerov a ďalšie zariadenia pre prenos dát, prípadne pre hlasovú komunikáciu.

Prvé z navrhovaných všeobecných povolení bude na prevádzku rádiových zariadení malého výkonu pre poplachové hlásenie a druhé na prevádzku nešpecifikovaných rádiových zariadení malého výkonu. Navrhované všeobecné povolenia aplikujú rozhodnutia CEPT(European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) - ERC (European Radiocommunications Committee) o harmonizovaných frekvenciách, technických charakteristikách a vyňatí z individuálneho povoľovania zariadení malého dosahu.

Pripomienky k návrhom je možné zasielať v termíne do 30 dní od zverejnenia vo vestníku rezortného ministerstva.

V Bratislave 22. októbra 2003.