Nepravdivé tvrdenia denníka SME

16.12.2011, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) sa ostro ohradzuje voči nepravdivým a tendenčným informáciám, ktoré boli publikované 16.12.2011 v denníku SME na strane 8 s názvom Towercom má monopol. Informácie v publikovanom článku navodzujú dojem, že TÚ SR sa regulácie vzdal a digitálny televízny signál na celom Slovensku bude šíriť jediná firma. Mnohé z publikovaných informácií sú nepravdivé alebo zavádzajúce.
     TÚ SR sa regulácie nevzdal. Veľkoobchodný trh so službami prenosu rozhlasového a televízneho vysielania poskytujúcimi vysielací obsah koncovým užívateľom Európska komisia (EK) vyradila zo zoznamu trhov (2007/879/ES) určených na reguláciu ex ante (regulácia smerom dopredu), ktorú na Slovensku vykonáva TÚ SR. TÚ SR na základe toho vykonal predpísaný trojkriteriálny test. TÚ SR dospel k záveru, že prvé kritérium nie je splnené, pretože v súčasnosti existuje na príslušnom trhu 16 spoločností, ktoré poskytujú analógové alebo digitálne služby pozemného prenosu vysielania. Navyše 7 televíznych vysielacích spoločností a 15 rozhlasových vysielacích spoločností poskytujú prenos vysielacieho obsahu koncovým užívateľom samostatne. TÚ SR taktiež zistil, že ani druhé kritérium nie je splnené a poukazuje na zvýšenú dôležitosť konkurenčných prenosových platforiem (satelit, DSL, káblové siete). EK vec preskúmala a rozhodnutím Komisie v prípade SK/2010/1075 súhlasila so zisteniami bez akýchkoľvek pripomienok. Informácia o údajnom monopole spoločnosti Towercom je aj na základe vyššie spomenutého rozhodnutia EK nepravdivá.
     Nepravdivé je aj tvrdenie SME, podľa ktorého sa mali pochybnosťami skončiť predchádzajúce výberové konania. Predchádzajúce výberové konania neboli spochybnené žalobou ani rozhodnutím súdu. Ďalším nepravdivým tvrdením je, že TÚ SR pripustil neférovú súťaž. Kritériá výberu stanovil zákon o digitálnom vysielaní a proces výberového konania upravuje zákon o elektronických komunikáciách. TÚ SR konal podľa platných zákonov. TÚ SR pripomenul, že kontinuálne zotrváva v názore potreby novelizácie zákona o digitálnom vysielaní. Zákon by nemal určovať kritériá výberového konania, ale mal by ich stanovovať TÚ SR, podobne ako je to v prípade frekvencií pre telekomunikačných operátorov. Zákonom stanovené kritériá sú historicky prekonané, ako napr. projekt podpory prístupu divákov k tzv. set-top-boxom, čo malo význam v dobe zavádzania prechodu z analógového na digitálne vysielanie. Predchádzajúce vedenie TÚ SR sa pokúsilo nedokonalosti v zákone naprávať stanovením kritérií nad rámec zákona, čo malo za následok prerušenie výberového konania súdom. TÚ SR sa voči rozsudku súdu odvolal, ale neuspel. Na základe tejto skúsenosti nasledujúce výberové konania obsahovali kritériá stanovené zákonom.