Nepredĺženie povolení pre MMDS v pásme 2500 - 2690 MHz

Oznámenie Telekomunikačného úradu SR o nepredĺžení individuálnych povolení na prevádzkovanie rádiových zariadení MMDS prostredníctvom ktorých je poskytovaná elektronická komunikačná služba - retransmisia nezmenených TV programov vo frekvenčnom pásme 2500 – 2690 MHz

     Rádiové zariadenia MMDS prostredníctvom ktorých je poskytovaná elektronická komunikačná služba retransmisie nezmenených TV programov na území SR v súčasnej dobe prevádzkuje 11 subjektov:

1. SATRO s.r.o., Bratislava
2. TV TV spol. s r.o. Trebišov
3. MIPAS, s.r.o., Liptovský Mikuláš
4. KID, a.s., Poprad
5. Ing. Miroslav Bobák, Oravský Podzámok
6. S – Team, s.r.o., Košice
7. BMU, s.r.o., Zuberec
8. Obec Vlkanová
9. OTS, s.r.o., Čadca
10. Obec Súľov – Hradná
11. AVC spol. s r.o., Bratislava.

     Vyššie uvedeným prevádzkovateľom rádiových zariadení MMDS Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zaslal dňa 26.11.2010 oznámenia, v ktorých ich informoval o tom, že platnosť individuálnych povolení na používanie frekvencií, ktoré ich oprávňujú prevádzkovať rádiové zariadenia MMDS prostredníctvom ktorých poskytujú elektronickú komunikačnú službu – retransmisiu nezmenených TV programov vo frekvenčnom pásme 2500 – 2690 MHz končí dňa 31.12.2011 a po tomto termíne viac predĺžené nebudú. Ďalšie nepredĺženie týchto individuálnych povolení bude z dôvodu harmonizácie frekvenčného pásma 2500 – 2690 MHz pre terestriálne systémy schopné poskytovať elektronické komunikačné služby ako aj z dôvodu povinnosti Slovenskej republiky implementovať rozhodnutie Európskej komisie EK 2008/477/EC zo dňa 13. júna 2008.
     TÚ SR, ako národný regulátor v oblasti elektronických komunikácií, v oznámeniach informoval prevádzkovateľov rádiových zariadení MMDS v pásme 2500 – 2690 MHz o tomto svojom rozhodnutí s dostatočným časovým predstihom, aby títo mohli včas urobiť všetky potrebné kroky voči koncovým užívateľom v súvislosti s ukončením prevádzky MMDS v uvedenom frekvenčnom pásme k 31.12.2011. TÚ SR tak prevádzkovateľom rádiových zariadení MMDS zároveň poskytol dostatočný časový priestor na eventuálny prechod do iného frekvenčného pásma a aby mohli v poskytovaní elektronickej komunikačnej služby – retransmisie nezmenených TV programov v prípade možnosti plynule pokračovať v inom frekvenčnom pásme.
     Všetkých 11 oznámení v plnom znení úrad zverejnil na WEB stránke TÚ SR www.teleoff.gov.sk

V Bratislave dňa 1. decembra 2010