Nepríslušný súd svojim rozhodnutím vystavil nebezpečenstvu obyvateľov Slovenska

14.10.2008, Tlačová správa
Vecne nepríslušný súd – Okresný súd Bratislava I vydal na základe návrhu spol. TELECOM CORP. predbežné opatrenie, ktorým uložil Telekomunikačnému úradu SR (úrad) zdržať sa všetkých úkonov súvisiacich s výberovým konaním na prevádzkovateľa (riadneho) digitálneho terestriálneho televízneho vysielania (DVB-T). Úrad sa voči predbežnému opatreniu odvolá, ďalej obráti s podnetom na ministra spravodlivosti, aby podal návrh na disciplinárne konanie voči sudkyni okresného súdu a zvažuje možnosť podania trestného oznámenia vo veci možného zneužitia právomoci verejného činiteľa.

„Úrad je pobúrený konaním Okresného súdu Bratislava I, ktorý rozhodoval o veci, o ktorej rozhodovať nie je vecne príslušný“, povedal Branislav Máčaj, predseda TÚ SR. Podľa § 72 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách je na preskúmanie rozhodnutí a postupov úradu vecne príslušný Najvyšší súd Slovenskej republiky. Uvedené ustanovenie zákona nepripúšťa iný výklad. Preskúmavanie rozhodnutí a postupov TÚ SR je okrem toho súčasťou tzv. správneho súdnictva, v rámci ktorého je podľa ustanovenia § 246c Občianskeho súdneho poriadku vylúčené uplatnenie inštitútu predbežného opatrenia. Za podaním návrhu na súd stojí finančná skupina, ktorá aktívne pôsobí v slovenských elektronických médiách a stojí aj v pozadí spoločnosti, ktorá podala žalobu, ako aj v pozadí ďalšieho záujemcu o účasť vo výberovom konaní. Uvedená finančná skupina sa dlhodobo snaží vo svoj prospech všetkými prostriedkami ovplyvňovať prechod z analógového na digitálne TV vysielanie na Slovensku na škodu krajiny a jej občanov.

Predbežné opatrenie bude mať zásadne negatívny dopad na Slovenskú republiku a na jej obyvateľov. Slovenská republika už dnes výrazne mešká v prechode z analógového na digitálne terestriálne televízne vysielanie a následkom predbežného opatrenia nebude môcť pravdepodobne splniť svoje medzinárodné záväzky, t.j. ukončiť analógové terestriálne televízne vysielanie do konca roku 2012. Štát v dôsledku konania súdu nebude môcť televíznym divákom zabezpečiť účinnú ochranu pred možným rušením ich televízneho príjmu od zahraničných vysielačov. Omeškanie procesu digitalizácie navyše blokuje použitie frekvencií, ktoré by sa mali uvoľniť pre rozvoj širokopásmového internetu vo vidieckych oblastiach, ako aj služieb mobilnej televízie.

Dňa 20. augusta 2008 TÚ SR zverejnil vo svojom vestníku, v jednom celoštátnom denníku (Hospodárske noviny) a na internete výzvu na predkladanie ponúk do výberového konania. Výzvou začalo výberové konanie na prevádzkovateľa (riadneho) digitálneho terestriálneho televízneho vysielania (DVB-T), resp. prevádzkovateľa prvých dvoch multiplexov. Záujemcovia musia svoje ponuky doručiť úradu najneskôr do 20. novembra 2008 do 13,30 hod. Víťaz výberového konania bude musieť začať s komerčnou prevádzkou najneskôr do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti povolenia.

Digitálne vysielanie (DVB-T) najneskôr v roku 2012 úplne nahradí doterajšie analógové televízne vysielanie. DVB-T vytvára priestor pre vznik nových televízií, zvýšenie konkurencie na mediálnom trhu a tým aj tlak na zvýšenie kvality programov televízii. Divákom prinesie, okrem možnosti prijímania viacerých programov, zásadné zvýšenie kvality prijímaného televízneho vysielania v tzv. štúdiovej kvalite, interaktívne ovládanie vysielania samotným divákom, prípadne aj perspektívne poskytovanie služieb mobilnej televízie, internetových služieb a služieb elektronickej verejnej správy