Neschválené bezšnúrové telefóny spôsobujú rušenie

13.03.2000, Tlačová správa
Štátna inšpekcia rádiokomunikácií ( ŠIR ), Oblastného telekomunikačného úradu Bratislavský kraj odhalila v minulých dňoch v Bratislave ďalší prípad nepovoleného prevádzkovania neschválených bezšnúrových telefónov pracujúcich v pásme určenom pre verejnú rádiotelefónnu sieť GSM 900 MHz.

Prípady nepovoleného zriadenia a prevádzkovania bezšnúrových telefónov boli už v minulosti viac krát zaznamenané. Posledným z väčších prípadov bola sťažnosť na rušenie, podaná operátorom mobilnej siete GSM 900 MHz z júla 1999. ŠIR vy šetrovala a následne, v danom teritóriu, postupne odhalila všetkých prevádzkovateľov neschválených bezšnúrových telefónov v pásme určenom pre verejnú rádiotelefónnu sieť GSM 900 MHz.

Vzhľadom na tieto prípady, ŠIR upozorňuje občanov, aby prevádzkovali iba bezšnúrové telefóny, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o schválení technickej spôsobilosti a sú označené príslušnou schvaľovacou značkou.

Zriadenie a prevádzkovanie neschváleného bezšnúrového telefónu je porušením § 1 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona č. 110/1964 Zb. v platnom znení o telekomunikáciách. Za takéto porušenie zákona, fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá sa porušenia dopustila pri podnikateľskej činnosti, hrozí v zmysle § 9 ods. 7 zákona č. 110/1964 Zb. v platnom znení, pokuta až do výšky 500 000 Sk, resp. ak dôjde k porušeniu zákona pri nepodnikateľskej činnosti, možno za tento priestupok porušiteľovi uložiť, v zmysle § 36 ods. 2 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, pokutu do výšky 3000 Sk.

V Bratislave 13.marca.2000.