Nevyžiadané volania pod svojou kontrolou: Zaregistrujte sa do zoznamu a vyjadrite tak nesúhlas s prijímaním marketingových volaní

Tlačová správa
29.11.2022, Tlačová správa
Dôležitá zmena - zavedenie množiny čísel s predvoľbou (0)888 pre marketingové volania je platná od 19.8.2022. Ide o novú vyhlášku o národnom číslovacom pláne v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej úrad) dal verejnosti do pozornosti, že ak kontaktovaný zákazník uvidí na svojom telefónnom displeji trojčíslie (0)888, má vedieť, že ide o marketingový hovor s ponukou na produkty, či služby a on sám sa rozhodne, či hovor prijme alebo nie. Novinkou od 1.11.2022 je, že zákazník sa dokonca sám môže rozhodnúť, z ktorej marketingovej oblasti chce byť kontaktovaný. Do novovytvoreného zoznamu na webovej adrese nevyziadanevolania.sk zaregistruje svoje telefónne číslo a sám sa rozhodne, v ktorých marketingových oblastiach chce byť oslovovaný formou telefonických ponúk, a v ktorých si to neželá.

Úrad si v zmysle nového Zákona o elektronických komunikáciách plní ďalšiu povinnosť a od 1.11.2022 spustil Zoznam telefónnych čísel pre zamedzenie nevyžiadaných marketingových volaní (ďalej len zoznam). Ten je verejnosti prístupný na webovej adrese nevyziadanevolania.sk alebo priamo na webovom sídle úradu www.teleoff.gov.sk v ľavom stĺpci, kde je banner s názvom Nevyžiadané volania. Aktualizácia účinnosti telefónnych čísel registrovaných v zozname bude prebiehať pravidelne vždy k 1. a 16. dňu v kalendárnom mesiaci.

Do tohto zoznamu je možné zaregistrovať každé slovenské telefónne číslo za účelom vyjadrenia nesúhlasu s prijímaním marketingových volaní. Nerozhoduje, či je telefónne číslo registrované na fyzickú alebo právnickú osobu. „Zákazník sa pri registrácii v zozname môže sám rozhodnúť, či zamedzí všetky marketingové volania na svoje telefónne číslo alebo si  vyberie len konkrétne marketingové oblasti, z ktorých si neželá byť s ponukami telefonicky kontaktovaný,“ povedal predseda úradu Ing. Ivan Marták. Môže tak zamedziť marketingovému kontaktovaniu napríklad len z oblasti gastronómie alebo poisťovníctva. „Druhou stranou mince je, že všetky subjekty, ktoré vykonávajú telemarketing, sú povinné overovať si v tomto zozname registrované telefónne čísla a dodržiavať vôľu zákazníka,“ dodal predseda úradu Ing. Ivan Marták.

Úrad bude vykonávať kontrolu dodržiavania ustanovení Zákona o elektronických komunikáciách z vlastnej iniciatívy, zároveň podozrenia z porušenia môže ktokoľvek poslať aj na e-mailovú adresu podnety@teleoff.gov.sk. V prípade, že subjekty si nebudú plniť zákonné povinnosti a nebudú sa pred marketingovým kontaktovaním riadiť týmto zoznamom a porušia pravidlá, úrad subjektom vykonávajúcim priamy marketing udelí pokutu od 200 eur do 5% z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie.

Úrad dáva do pozornosti verejnosti, že existuje niekoľko výnimiek, kedy je možné zavolať s marketingovou ponukou aj na telefónne číslo, ktoré je registrované v zozname:

1. V prípade ak ide o priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb subjektu, ktorý kontaktné údaje získal v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb. 

Ak teda bude niekomu volať napríklad zástupca e-shopu, v ktorom nedávno zákazník nakúpil a uviedol svoje kontaktné údaje, e-shop mu môže zavolať za účelom predstavenia ponuky podobných tovarov alebo služieb, napríklad doplnkového sortimentu. V takomto prípade nejde o porušenie a e-shop môže  svojmu zákazníkovi zavolať aj napriek tomu, že číslo uviedol v zozname. Je samozrejme možnosť toto volanie priamo počas telefonátu alebo aj inou formou namietať a volajúci subjekt je zo zákona povinný námietku preukázateľne potvrdiť a viac túto osobu telefonicky nekontaktovať.

2. V prípade ak je osoba v zmluvnom vzťahu s konkrétnym subjektom.
Ak má napríklad konkrétna osoba uzatvorenú zmluvu s mobilným operátorom, môže mobilný operátor tejto osobe zavolať napriek tomu, že uviedla svoje číslo v zozname. Aj v tomto prípade tiež platí právo toto volanie priamo počas telefonátu, alebo aj inou formou namietať a mobilný operátor je zo zákona povinný námietku preukázateľne potvrdiť a viac svojho zákazníka telefonicky nekontaktovať s marketingovou ponukou.

3. V prípade, ak si účastník alebo užívateľ marketingovú komunikáciu vyslovene vyžiadal.
Napríklad ak niekto požiadal o cenovú ponuku na zimnú dovolenku, môže mu cestovná kancelária zavolať bez toho, aby si overovala, či telefónne číslo záujemcu je registrované v zozname.